讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

广东福利彩票36选7:后燕建立者慕容垂生平简介 慕容垂是怎么死的

来源:讲历史2017-11-07 12:13:24责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】后燕成武帝慕容垂(326年-396年6月2日),字道明,原名霸,字道业,一说字叔仁,鲜卑名阿六敦,昌黎棘城(今辽宁义县)鲜卑族人。十六国后燕开国君主。前燕文明帝…

福利彩票3d开奖结果 www.gb2e.com.cn

hòuyànchéngróngchuí(326nián-396nián6yuè2),dàomíng,yuánmíng,dào,shuōshūrén,xiānbēimíngāliùdūn,chāngchéng(jīnliáoníngxiàn)xiānbēirén。 shíliùguóhòuyànkāiguójun1zhǔ。 qiányànwénmíngrónghuàngde。 zàiqiányànshíyǒuzhàngōng,gèngjiācéng退tuìdōngjìnhuánwēndeběijun1。 ránéryīnwéishòudàodāngzhèngderóngpíngpáiérbèichūzǒuqiánqín,dànhěnshòuqiánqínjun1zhǔjiāndechǒngxìn。 féishuǐzhīzhànhòuróngchuíchéngshíér,jiànyànguó,jiànhòuyàn,hòuyòumièletóngwéiróngshìsuǒjiànde西yàn。 cānbēizhīzhànzhànbàihòujun1zàigōngběiwèi,zàijiānbìngbìngzhòng,bìngzài退tuìjun1shíshì。 

qiányànshí,róngchuízhàngōngquèzhì。 369nián,fāngtóuzhīzhànzhōnglǐngdǎoqiányànjun1bàihuánwēn,fǎnzāoshòudāngzhèngderóngpíngpái,nàixiéchūbēnqiánqín。 zàiqiánqín,qiánqíntiānwángjiānduìwéishǎngshí,qīnshòuguànjun1jiāngjun1。 383nián,féishuǐzhīzhànzhōngqiánqínbài,jiàběifǎn。 384nián,chēngyànwáng,jiànhòuyàn。 394nián,táizhīzhànshèngtūnbìng西yàn。 395nián,hòuyàn、 běiwèicānbēizhīzhàn,tàiróngbǎocǎnbài。 suíhòuróngchuíjun1zàigōngběiwèi,zàijiānbìngjiāzhòng,zài退tuìjun1shíshì,shíniánshísuì。 

<rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>燕</rb><rt>yàn</rt><rb>建</rb><rt>jiàn</rt><rb>立</rb><rt>lì</rt><rb>者</rb><rt>zhě</rt><rb>慕</rb><rt>mù</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>垂</rb><rt>chuí</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt><rb>慕</rb><rt>mù</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>垂</rb><rt>chuí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

róngchuíshēngpíngjiǎnjiè

róngchuí(326 396.6.2),dàomíng,yuánmíng,chāngchéng(jīnliáoníngxiàn西běi)rén,xiānbēi,shíliùguóshíhòuyànjiànzhě,zhemíngdezhèngzhìjiā、 jun1shìjiā、 tǒngshuài。 

róngchuíshìqiányànwángrónghuàngde。 shǐshūshàngchēng shǎoyǒu,shēnzhǎngchǐcùn,shǒuchuíguò ( jìnshū· róngchuízǎi )。 rónghuàngduìshènshìchǒngài,chángduìzhūshuō: érkuòhǎo,zhōngnéngrénjiā,huònéngchéngrénjiā ( jìnshū· róngchuízǎi )。 suǒmíngróng,dào。 hòuxiǎngwéishì,hòubèiqúnchénjìnjiànérzhǐ,dànrónghuàngduìchǒngàiréngchāoguòshì,zhèyǐnhòuláichéngwéiyànzhǔderóngjun4de。 

xiánkāngnián(qiányànliùnián,339nián),rónghuànggāo,bīngxīnchéng,gāowángzhāoméng,nǎihái。 rónghuàngyòu使shǐróngróng(rónghuàng)wénbié。 shíróngniánjǐnshísānsuì,quèyǒngguànsānjun1。 

xiánkāngnián(qiányànjiǔnián,342nián),yànwángrónghuàngjun1gōnggāo。 shíqiányàngāoxiànglín,rónghuàngchángchéngér,shìwéixīnzhīhuàn,suíshíyuècǎiyòngshùxiōng、 jiànwēijiāngjun1rónghànzhīluè,fènbīngliǎngjìngōnggāo。 rónghuàngzhǔjīngruì4wàncóngnándàojìngōng,érróngrónghànwéiqiánfēng。 rónghuàngháilìngmìngzhǎngshǐwángděngbīng1.5wàncóngběidàojìngōng。 gāowánggāozhāowénzhī,pànduànyànjun1zhǔcóngběidàoérlái,nǎi使shǐgāojīngbīng5wànfángshǒuběidào,ruòfángnándào。 qiányànjun1zàinándàobàigāojun1,chéngshèngzhuīwándōu(gāodōuchéng,jīnlínān西),gāozhāozhīshēntáozǒu。 

dōngjìnjiànyuánèrnián(qiányànshínián,344nián)èryuè,yànwángrónghuàngqīndàibīnggōngwéndòuguī,jiànwēijiāngjun1rónghànwéiqiánfēngjiāngjun1,liúpèiwéijiāng
bìngmìngróngróngjun1、 róngshéchōngjiāngjun1gēnděngbīngfènsānbìngjìn。 wéndòuguīpàinánluóchéng(chéngzhǔ)shègànjīngbīngyíngrónghànchūzhànshègàn,liǎngjun1zhànzhīshí,róngjun1cóngshāchū,shāshègàn,wénjun1zhànkuì,yànjun1chéngshèngzhuī,gōngwénshìdōuchéngméngchuān(jīnliáoníngcháoyáng西běi)。 wéndòuguībàitáo,běi。 wénshìcóngsànwáng,rónghuàngshōuchùchǎn,zhòng5000luòchāng(jīnliáoníngxiàn),qiān,róngyīngōngbèifēngwéidōuxiānghóu。 

dōngjìnyǒngnián(348nián),yànwángrónghuàngshì,róngjun4(rónghuàng)yànwángwèi。 yǒngnián(349nián),hòuzhàozhǔshí,hòuzhàoluàn。 róng(shíwéipíngjiāngjun1)shàngshūróngjun4shuō: shíqióngxiōngbào,tiānzhīsuǒ,jìnjǐncún,xiàngròu。 jīnzhōngguódǎoxuán,wàngrén,ruòjun1zhèn,shìtóu。  běipíngtàishǒusūnxìngshàngbiǎoshuō: shíshìluàn,shíjìnzhōngyuán ( zhìtōngjiàn· juànjiǔshí )。 róngjun4quèrènwéihòuzhàoxīnzāosàng,wèitóng。 róngzhìlóngchéng(jīnliáoníngcháoyáng),qīnduìróngjun4shuō: nánérshīzhě,shí。 wànshíshìshuāiérxìng,huòyǒuyīngxióngchéng,wéishī,kǒnggèngwéihòuhuàn。  róngjun4shuō: zhōngsuīluàn,dènghéngān,bīngqiángliáng,jīnruòzhào,dōngdàoyóu,dāngyóulóng
lóngshānjìngxiǎnxiá,chénggāoduànyào,shǒuwěiwéihuàn,jiāngruòzhī? róngshuō: héngsuīwéishíshìshǒu,jiāngshìjiā,rén怀huáiguīzhì,ruòjun1línzhī,ránjiě。 chénqǐngwéi殿diànxiàqián,dōngchū,qiánlìngzhī,chū,wénzhī,shìzhènhài,shàngguòménshǒu,xiàmiǎnchéngtáokuì,xiázāi!rán殿diànxiàānérqián,liúnán ( zhìtōngjiàn· juànjiǔshí )。 

róngjun4réngrányóuwèijué,便biànwèncáijiāngjun1fēng,fēnghuíshuō: yòngbīngzhīdào,qiángyòngzhì,ruòyòngshì。 shìtūnxiǎo,yóulángzhīshítún
zhìluàn,yóuzhīxiāoxuě。 wángshàngshìlái,lèirén,bīngqiángshìliàn。 shícánbào,wèimíng,sūnzhēngguó,shàngxiàguāiluàn。 zhōngguózhīmín,zhuìtàn,tíngjǐngzhǒngdàizhèn,wángruòyángbīngnánmài,xiānchéng,zhǐdōu,xuān耀yàowēi,怀huáimín,shúlǎoyòuyíngwáng?xiōngdǎngjiāngwàngbīngsuì,ānnéngwéihài! cóngshìzhōnglánghuánghóngshuō: jīntàibáijīngtiān,suìběi,tiānxiàzhǔ,yīnguóshòumìng,ránzhīyàn,chūshī,chéngtiān。  shéchōngjiāngjun1gēnshuōshuō: zhōngguózhīmínkùnshíshìzhīluàn,xiánzhǔjiùtānghuǒzhī,qiānzǎishí,shī。 xuānwánglái,zhāoxiányǎngmín,nóngxùnbīng,zhèngjīn。 jīnshízhì,gèng,tiānwèi使shǐhǎinèipíngdìngxié,jiāngwángtiānxià ( zhìtōngjiàn· juànjiǔshí )?róngjun4shìcáijuédìngchūbīng。 bìngróngwéiguójiāngjun1,róngpíngwéijiāngjun1,zuǒzhǎngshǐyángwéijiāngjun1,wèizhī sān 。 róngwéiqiánfēngdōu、 jiànfēngjiāngjun1。 xuǎnjīngbīngèrshíwàn,jiǎngjièyán,yánjiūjìngōngzhī。 

yǒngliùnián(qiányànróngjun4èrnián,350nián)èryuè,qiányànwángróngjun4fènbīngsānjìngōnghòuzhào。 róngjun12wànyóudōngchū(jīnliáo

níngjǐnzhōu)
西chūwēngsāi(jīnběijīng西běiyōngguān),róngjun4qīnzhōngjun1chūlóngsāi(jīnběifēngkǒujìn)。 róng、 xiānliàngwéiqiánfēng,?kāitōngdào。 liúshìróngshǒulóngchéng。 

róngjun1jìnzhìsānxíng(jīnběiluánxiànjìng),hòuzhàozhēngdōngjiāngjun1dènghénghuáng,féncāngān(jīnběichāng西nán)táozǒu,huìyōuzhōu(zhì,jīnběijīng西nán)shǐwánggòngbǎochéng(jīnběijīng西nán)。 róngjun1ān,mièhuǒ,huòjun1liáng,suíhòuyànwángróngjun4huìshīlín(jīnběisāndōng)。 

sānyuè,qiányànjun1zhìzhōng(jīntiānjīnxiàn),wángliújiāngwánglúnlǐngshùqiānrénshǒu,dènghéngzǒubǎokǒu(jīnběiráoyáng)。 róngjun4xuánchéng,shāwángtuó,qiāndōu。 chéngshí,róngjun4zhǔnbèikēngshājiàngqiānrén,róngquàndào: diàozhī,xiāndàichángdiǎn。 jīnfāngpíngzhōngyuán,suí怀huái,kēngzhīxíngwéiwángshīzhīxiānshēng ( jìnshū· róngchuízǎi )。 róngjun4cóngyán。 

qiányànjun1chéngshèngjìnzhìfànyáng(jīnběi涿zhuōzhōu),hòuzhàofànyángtàishǒuchǎntóujiàng。 róngjun4zhuǎnbīngqīngōngdènghéngkǒu,jun1zhìqīngliáng(jīnběiqīngyuàndōngnán),dènghéngjiāng鹿zǎoshùqiānrénqiányànjun1yíng,xiāngōngróngyíng,xià,róngfènér,qīnshāshírén,néngqiánjìn。 shíshéchōngjiāngjun1gēnjīngyǒngshùbǎiréncóngzhōngjun1zhíchōnghòuzhàojun1,qiányànnèishǐhóngzhùzhàn,hòuzhàojun1bài退tuì,qiányànjun1zhuī40,hòuzhàojun1wángluèjìn,鹿zǎozhīshēntáotuō。 róngjun4shōubīngbānshī。 

róngchuí-kāishǐbiāozhì

yǒngnián(352nián)sānyuè,zhàojiāngjun1duànqín、 jiéwànrénbǎo,chēngzhào。 róngjun1qiángōng,róngjun1zhì,duànqínduànpéichéngtóujiàng。 

yóuyànwèijiāngjun1róng、 jun1jiāngjun1róngjun1、 zuǒjiāngjun1róngbiāoděngjiànróngyǒumìngshìzhīcái,dāngrèn。 yànzhǔróngjun4suítóngniánróngwéi使shǐchíjiē、 āndōngjiāngjun1、 běizhōushǐ,zhènchángshān。 

yǒngniánshí(354nián)yuè,róngjun4chēng,jiànhàoyuán,shǐchēngqiányàn。 róngyīnzhuìérshé齿chǐ,gèngmíngwéiróngquē。 hòugèngmíngwéiróngchuí。 róngchuíbèifēngwéiwáng,qiānzhènxìndōu,shìzhōng、 yòujìnjiāngjun1liútáishì,shōudōngběizhī。 zhè便biànróngjun4gèngjiāróngchuí,xiàzhàojiāngzhàohái。 

shēngpíngyuánnián(qiányànguāng寿shòuyuánnián,357nián),qiányànbīngjìngōngsāiběi(zhǎngchéngběi)chì。 chì,yòumíngdīnglíng,gāochē。 wèijìnnánběicháoshí,chìrénsāishǎoshùmín,liúběicǎoyuándechìzàigōngyuánshìqiáng,duànqīnrǎozhōngyuán。 qiányànzhōngyuánhòu,jīngchángzāodàochìrénrǎo。 tóngniányuè,róngjun4pàiqiǎnróngchuí(shíwéijun1jiāngjun1)zhōngjun1jiāngjun1róngqián、 jun1jiāngjun1píng8wànjìnjun1sāiběi,gōngchì,bàizhī,zhǎn10wànrén,huò13wàn、 niúyángshù。 běibiānjìngān。 

róngchuíduànbēiduànshì,duànshìshēngrónglìng、 róngbǎo。 duànshìcáigāoxìngliè,huánghòuhúnshì,huánghòuyǐnwéihèn。 róngjun4xiàngláiduìróngchuímǎn,shíyǒurénfènghúnzhīlìnggàoduànshìguódiǎnshūlìngliáodōnggāowéi,xiǎngjièróngchuíqiānliánjìnlái。 róngjun4jiāngduànshìgāoxià,jìnhángkǎowèn。 dànèrrén zhìquèrán,zhōngnáo ( jìnshū· róngchuízǎi )。 róngchuíxīntòng,ànzhōngpàirénduìduànshìshuō: rénshēnghuìdāng,kānchǔ!ruòyǐn。  duànshìtàndào: àizhě!ruòè,shàngzōng,xiàlèiwáng,wéi ( jìnshū· róngchuízǎi )!hòuduànshìzhōng,érróngchuíyīnmiǎn。 chūpíngzhōushǐ,zhènliáodōng。 bìngduànshìzhīmèiwéishì,huánghòuyòujiāngchùzhī,bìngjiāngmèijiàróngchuí,róngchuíxīnzhōngmǎn,zhè使shǐróngjun4guāngèngjiāèliè。 

shēngpíngsānnián(359nián)shíèryuè,róngjun4bìngwēi,zhàoróngchuíhuíchéng(jīnběilínzhāng西nán)。 shēngpíngnián(360nián)zhèngyuè,róngjun4bìngshì,tàiróngwěiwèi。 èryuè,zūnhúnhòuwéihuángtàihòu,tàiyuánwángróngwéitàizǎi,zhuāncháozhèng
shàngyōngwángróngpíngwéitài,yángwéitàibǎo,gēnwéitàishī,cāncháozhèng。 shígēnshìxiāncháoyuánxūn,xīnróng,dòngào。 shítàihòuhúnshìgànwàishì。 gēnxiǎngyàomóufǎn,便biànquànróngmóufǎn,zāodàojué。 hòuróngjiāngshìgàozhīróngchuí,róngchuí便biànquànzhūshāgēn,dànróngwéizhòng,méiyǒutóng。 hòugēnmóuzhūshāróngróngpíng,èrrénwénhòu,suíjiānggēnzhūshā。 sānyuè,róngróngchuíwéi使shǐchíjiē、 zhēngnánjiāngjun1、 dōunánzhūjun1shì、 yǎnzhōu、 jīngzhōushǐ,zhènliángguózhītái。 

xìngníngsānnián(365nián)èryuè,róngchuísuírónggònggōngluòyáng。 sānyuè,zhī,shāyángjiāngjun1shěnjìn。 suíróngluèzhìxiáo、 miǎn,guānzhōngzhèn,qínwángjiāntúnshǎnchéngfángyànjun1。 róngróngchuíwéidōujīng、 yáng、 luò、 、 yǎn、 、 yōng、 、 liáng、 qínshízhōuzhūjun1shì、 zhēngnánjiāngjun1、 jīngzhōu,pèibīngwàn,zhènyáng。 

róngwéiróngchuíshènwéizhòng,chángduìróngwěishuō: wángjiāngxiàngzhīcáishíbèichén,xiānzhǎngyòuzhī,chénxiānzhī,chénzhīhòu,yuànxiàwěizhèngwáng,wèiqīnxiánjiān ( jìnshū· róngchuízǎi )。 hòuróngbìngzhòng,shēnróngwěishǒuzhōngquán,érróngpíngyòuduōcāi,便biànduìróngwěizhīxiōng、 ānwángróngzāngshuō: jīnjìnqín,qiángwèibīn,èrkòubìng怀huáijìn,dànhuànshìzhīyóuěr。 ānwēizàirén,guóxìngzàixián,ruònéngtuīcáirènzhōng,tóngzōngméng,hǎi,èrnéngwéinánzāi!chángcái,shòuxiāntuōzhīzhòng,měisǎopíngguān、 lǒng,dàngōu、 ,shùchéngxiānzhì,xièyōudāngnián。 érliú,kǒngzhìsuí,suǒméiyǒuhèn。 wángtiānyīngjié,jīngluèchāoshí,zhítǒngbīngquán,shīrén,zhōngzhīhòu,shòuzhī。 ruòqīnshū,shòu,dāngshòuchōng。 děngsuīcáishímíngmǐn,ránwèikānduōnán,guójiāānwēi,shízài,mèiwàngyōu,zhìhuǐ ( jìnshū· róngwěizǎi )。 yuè,róngbìngshì,línzhōngqián,róngwěiqīnlínwènhòushì,róngzàixiàngróngwěituījiànróngchuí,shuō: chénwénbàoēnjiànshì,bǎnzhùyóu,érkuàngguózhībān!wángwénjiāncái,guǎn、 xiāozhī,xiàruòrènzhīzhèng,guóshǎoān。 rán,chénkǒngèrkòuyǒukuīzhī ( jìnshū· róngzǎi )。 

<rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>燕</rb><rt>yàn</rt><rb>建</rb><rt>jiàn</rt><rb>立</rb><rt>lì</rt><rb>者</rb><rt>zhě</rt><rb>慕</rb><rt>mù</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>垂</rb><rt>chuí</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt><rb>慕</rb><rt>mù</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>垂</rb><rt>chuí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

dànróngwěibìngméiróngdezhīyán。 tàisānnián(368nián),èryuè,jǐnróngchuíwéishìzhōng、 chējiāngjun1、 tóngsān。 zhīwèigěilezhōngshānwángróngchōng(róngwěizhī)。 shíqiánqínnèiluàn,qínwèigōngèryuèshǎnchéngtóujiàngqiányàn,bìngqǐngqiúbīngjiēyīng。 qiánqín,pàizhòngbīngfángshǒushǎnchéngzhī西dezhòngzhènhuáyīn(jīnshǎn西huáyīndōngnán)。 wèiyǐnfànyángwángróngshàngshūqǐngqiúchènshìnèiluànzhī,bīnggōngqín,shuō: xiānyīngtiānshùnshí,shòumìngdài,fāngwén怀huáiyuǎn,liù。 shéngōngwèijiù,yǎnshēngxiá。 zhōuwénméi,wángxìng,wéixiàtiān,kuíshènggōng,fāngchǎnchóngqián,zuǎnchéngxiānzhì。 jiànguān、 lǒng,hàotóngwángzhě,èhuòyíng,xiàng,xìnxiāoqiáng,shìfènguó,tóuchéngqǐngyuán,xúnxiàngxún,fēixiōngyùnjiāngzhōng,shùguīyǒudào。 jiānruògōngmèi,luànwáng,zhīshàng。 jīnqínfèn,wèiruò。 shíláiyùn,tiānzàn。 tiān,fǎnshòuyāng。 、 yuèzhījiàn,zhīshī。 yīngtiānrénzhīhuì,jiànzhī。 mìnghuángzhēnyǐnbìng、 zhīzhòng,jìngbǎn
chénchuíyǐn、 luòzhībīng,chíjiěxiǎowéitàizǒngjīngdōu,wéièrjun1hòu。 fēisān,rénshēngxiān,huòchénghóu,wēigōngshǎng,gàidàishízhīxióng,bàozhìwèishēnzhījié,yuèzhìshàng,yúntúnlǒngxià。 tiānluózhāng,nèiwàishì,jiànshù,zǒujiàng,tóngzhī,jīnshí。 yuànxiàduànshèng,访fǎngrénrén ( jìnshū· róngwěizǎi )。 róngwěilǎnbiǎodeyuè,jiāngcóngzhī。 ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )!shíyànrénduōqǐngqiújiùyuánshǎnchéng,guānzhōng。 dàntàiróngpíngshòujiān贿huì,shuō: qín,guó,jīnsuīyǒunán,wèi。 cháotíngsuīmíng,wèixiānděngzhìluè,yòufēitàizǎizhī。 dànnéngguānbǎojìng,píngqínfēishì ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 zhīróngwěiróngpíngyuǎnluè,便biàntóngshísòngshūróngchuíhuángzhēn,quànchénggōngjiān,shuō: jiān、 wángměngjiērénjié,móuwéiyànhuàn,wéijiǔ。 jīnruòchéng,kǒngyànzhījun1chénjiāngyǒuyǒngdōngzhīhuǐ。  róngchuíshūhòu,xiàduìduìhuángzhēnshuō: fāngwéirénhuànzhězàiqín,zhǔshàngchūnqiū,wèinéngliúxīnzhèngshì,guāntàiluè,néngkàngjiān、 wángměng? huángzhēnshuō: rán,ràocháoyǒuyún,móuzhīcóng ( jìnshū· róngwěizǎi )!qiányànzuìzhōngméiyǒuchūbīng,sàngshīlemièwángqiánqíndejuéhǎohuì,wéiqiányàndemièwángmáixiàleyǐnhuàn。 

róngbìnghòu,qiánqín、 dōngjìnjun1chéngzhī。 qiánqínyīnwánggōngzuòluàn,xiáwài。 érdōngjìnhuánwēntàinián(qiányànjiànshínián,369nián)yuè,huánwēnqīn5wànshú(jīnānhuīdāng)chūkāishǐběiqiányàn。 

shíjìncānjun1chāorènwéi,běiqiányàn,yáoyuǎn,biànshuǐyòuqiǎn,kǒngnántōngcáoyùn,gòngyīngkùnnán。 huánwēntīng。 liùyuè,huánwēnjun1zhìjīnxiāng(jīnshāndōngjiāxiángnán),shìfénghàn,chuánggàn,shuǐyùnduànjué。 huánwēnpàiguànjun1jiāngjun1máoshēngzài(jīnshāndōngběi)kāiyùn300,yǐnwènshuǐqīngshuǐ(shuǐxiàbiémíngqīngshuǐ)huì。 huánwēnshuǐjun1cóngqīngshuǐjìnhuáng,chuánjiànmiányánbǎi。 chāojiàn,cóngqīngshuǐhuángdōushìliú,jiādàoshé,yùnshūkùnnán,guǒrénjiēzhàn,mendeyùnshūgēnshàng,yòunéngduórénde,xíngshìyánjun4
quánbīngzhídǎochéng,yànrénduōwèihuángōngwēimíng,dìngwàngfēngértáo,chūzhàn,shèng。 使shǐmenxiǎngzàiyánxiàjiānshǒuchéng,huìzhǎngjiǔ,zhèyàngshuǐnándejiāngjìngxiàngguī。 chāoháijiàn,guǒhuángōngrènwéizhèluètàiqīng,xiǎngwěntuǒdiǎn,meràngjun1tíngzhǐqiánjìn,zàihuáng、 shuǐzhījiānzhāyíngzhùshǒu,ránhòuliángzhǔnbèichōng,dàoláiniánxiàtiānzàishíshījìngōnghuá。 zhèyàngsuīránmàn,ránérchénggōnggèngxiē。 huánwēnréng,huījun1yàn。 

huánwēnxiānpàijiànwēijiāngjun1tánxuánjìngōng(jīnshāndōngtáidōngnán),zhī,yànníngdōngjiāngjun1róngzhōng。 qiányànróngwěirènmìngxiàwángróngwéizhēngtǎodōu,tǒng2wànrénjìnjun1zhànhuáng(jīnnánkāifēngdōng),yànjun1bài,róngdāntáohuí,yàngāopíngtàishǒufānjun4jiàngjìn。 jìnjun1qiánfēngdèngxiázhūyòuzàilínzhǔ(jīnnánxīnzhèngdōngběi)bàiyànjiāngyán。 róngwěiyòupàiānwángróngzāngtǒngzhūjun1kàng,róngzāngshēngǎn。 shì,pàisànchángshìfèngqiánqínqiúyuán。 yuè,huánwēnjìnzhùyáng(jīnshāndōngshēnxiàndōngnán),qiányànjiùjiāng、 yǎnzhōushǐsūnyuánzōngbīngxiǎngyīng,huánwēndàofāngtóu(jīnnánxùnxiàn西nán)。 

dōngjìnjun1liánzhànliánshèng,使shǐróngwěitàiróngpíngshífènkǒng,shāngtáodōulóng(jīnliáoníngcháoyáng)。 zhèshí,wángróngchuíqǐngqiúbīngkàngjìn,shuō: rán。 chénqǐngzhī,ruòzhànjié,zǒuwèiwǎn ( jìnshū· róngwěizǎi )。 róngwěiróngchuídàiróngzāngwéinántǎodōu,zhēngnánjiāngjun1róngděng5wànhuánwēn。 

róngwěiyòupàisànshìlángsōngwǎngqiánqínqiújiù,bìngyīng,ràngláo(jīnnányíngyáng西běishuǐzhèn)西degěiqínwéitiáojiàn。 qiánqínwángjiānzhàoqúnchénshāng,cǎiwángměngxiānyuánruòqiáng,hòuzàichéngyànshuāiérdejiàn。 yuè,pàijiāngjun1gǒuchíluòzhōushǐdèngqiānglǐng2wànjiùyuánqiányàn。 yuánjun1cóngqínluòzhōu(jīnnán)chū,chūluòyángjìntúnyǐngchuān(jīnnánchāngdōng),yòupàisànshìlángjiāngyànguóbàoxìn。 

shíhuánwēnzàifāngtóupáihuáijìn,chíjiǔjìngguānyànguónèibiàn,zuòhuòquánshèng。 róngchuíqiǎnjiānghuánwēnjiāozhàn,xiàngdǎoduàn,yòuzhǎnjìnjiāngshù,使shǐjìnjun1sàngshīruì。 gōngyànchū,huánwēncéngpàiyuánzhēngōngqiáo(jun4zhìjīnānhuīzhōu)、 liáng(zhìjīnnánshāngqiūnán),zhànlǐngshímén(biànkǒu),tōngshuǐyùn。 jiéguǒyuánzhēngōngleqiáo、 liángérméiyǒukāishímén,jìnjun1shuǐyùnduànjué。 jiǔyuè,róngbīng1wàn,lántáizhìshūshìshǐliúdāng5000jìntúnshímén,chūjìnjun1zhīhòu。 yànzhōushǐbāngzhōubīng5000qiēduànlehuánwēndeyùnliángdào。 róngpàijiāngjun1róngzhòu1000wéiqiánfēng,jìnjun1xiàng。 róngzhòuzhījìnjun1shànchōngfēngxiànzhèn,huānchéng退tuìjìn,suícǎihòu退tuìyòu,shèjiāndezhànshù,pài200míngbīngchūláitiāozhàn,bīngsānchù,tiāozhànzhěwèizhàn退tuì,jìnbīngměngzhuī,zhōngbài。 

huánwēnjiēliánshī,liángcǎozhōngduàn,yòutīngshuōqiánqínyuánbīngjiāngyàodào,suíxiàlìngfénshāozhànchuán,diūxiàzhòng、 kǎizhàng,jun1cóngchèhuí。 huánwēncóngdōngyàn(zhìjīnnánxiàndōngnán)chū,chè退tuìzhōngkǒngqiányànzhuībīngzàishàngyóufàng,mìngshìzáojǐngshuǐyǐnyòng,zhèyàngzhíhángzǒule700。 qiányànzhūjiāngzhēngzhuī,róngchuíshuō: 。 wēnchū退tuìhuángkǒng,yánshèjǐngbèi,jiǎnjīngruìwéihòu,zhīwèizhì,huǎnzhī。 xìngwèizhì,zhòu
shìzhòngjìnshuāi,ránhòuzhī, ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )。 shì,róngchuíqīnbīng8000wěisuíhuánwēnjun1hángjìn。 huánwēnguǒránjiā退tuìbīng,tiānhòu,róngchuígàozhūjiāngyuē: wēn ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )。 suílìngzhūjiāngjìn,zàixiāng(jīnnánsuīxiàn)zhuīshànghuánwēn。 róngxiānlǐng4000míngjīngruìbīngmáixiāngdōngjiànzhōng,róngchuídōng西jiáhuánwēn,bàijìnjun1,zhǎnshǒu3wànrén。 

shíqínjiānggǒuchíyòuqiáojun4jiéhuánwēn,jìnjun1zhěwàn。 jìnjiāngsūnyuánshǒuyángkàngyànjun1,bèiyànzuǒwèijiāngjun1mènggāoqínhuò。 shíyuè,tiānjiànlěng,huánwēnshōuzhòng,túnshānyáng(jīnjiānghuáiān)。 zhì,huánwēngōngyànshībàigàozhōng。 

róngchuíbàihuánwēn,wēimíngzhèn,róngpíngduìróngchuíshìyòuyòuhèn。 hòuróngchuíshàngzòu: suǒjiāngshìwàngshēnxiào,jiāngjun1sūngàiděngcuīfēngxiànchén,yīngméngshūshǎng ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )。 dànbèiróngpíngzhùbào。 róngchuíwéimǎn,róngpíngxiàngzhēng。 tàihòuhúnshìhènróngchuí,suíhuǐzhàngōng,róngpíngxiàngmóu,shāróngchuí。 róngzhīróngkǎiróngchuíjiùlánjiànzhīdàohòu,gàoróngchuíshuō: xiānzhìrén,dànchúpíngānwángzāng,néngwéi。  róngchuíxīnzhōngrěn,shuō: ròuxiàngcánérshǒuluànguó,yǒuér,rěnwéi ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )。 jiǔ,èrrényòugàoróngchuíshuō: nèijué,zǎo。  róngchuíshuō: féng,níngzhīwài,fēisuǒ ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )。 

róngchuíxīnzhōngyōu,wèigǎnjiāngshìgàozhū,tóngshíshìyǐnzhūdesāodòng。 shìrónglìngshuō: zūnzhěyǒuyōu,fēizhǔshàngyòuchōng,tàixián,gōnggāowàngzhòng,jiàncāixié? róngchuíshuō: rán。 jiézhìmìngqiángkòu,běnbǎoquánjiāguó,zhīgōngchéngzhīhòu,fǎnlìngshēnsuǒróng。 zhīxīn,wéimóu? rónglìngshuō: zhǔshàngànruò,wěirèntài,dànhuò,hài。 jīnbǎoquánshēn,shī,ruòtáozhīlóngchéng,xùnxièzuì,dàizhǔshàngzhīchá,ruòzhōugōngzhīdōng,shùgǎnérhái,xìngzhīzhě。 rán,nèiyàn、 dài,wài怀huáiqún,shǒuféizhīxiǎnbǎo, ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )。 róngchuíjiàozhèbànhěnhǎo,suítóng。 

shíyuè,róngchuílièwéiyóu,wēichū,zhǔnbèihuídōulóngchéng。 dàohándānshí,quèchūlewài,yòurónglínxiàngláiwéiróngchuísuǒchǒngài,便biànxiàngróngpínggàozhuàng,róngchuízuǒyòuduōyǒu。 róngpíngzhīdàohòu,zàiróngwěimiànqiánjìnshuōróngchuíhuàihuà,suípài西pínggōngróngqiángjīngzhuīzhī,dàofànyáng(jīnběijīng)shí,róngchuípàirónglìngduànhòu,róngqiánggǎnzhuīgǎn。 shítiānjiāngwǎnrónglìngduìróngchuíshuō: běnbǎodōngdōuquán,jīnshìxiè,móushè。 qínzhǔfāngzhāoyányīngjié,wǎngguīzhī。  róngchuíshuō: jīnzhī,shěānzhī ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )!

róngchuí nǎisànmiè,bàngnánshānhái,yǐnzhàozhīxiǎnyuánlíng ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )。 yòushābáitiān。 rónglìngduìróngchuíshuō: tàixiánnéng,gòushìlái,rényóu忿fènhèn。 jīnchéngzhīzhōng,zhīzūnchù,yīngérzhī,、 xiàtóngzhī。 ruòshùnzhòngxīn,bèi,zhīzhǐzhǎngěr。 shìdìngzhīhòu,jiǎnnéng,kuāngcháozhèng,zhǔshàng,ānguócúnjiā,gōngzhīzhě。 jīnzhī便biàn,chéngshī,yuàngěishùrén,bànzhī。  róngchuíshuō: zhīmóu,shìchéngchéngwéi,chénghuǐzhī!西bēn,wànquán ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )。 

róngchuísuí西háng,zhìyáng,zhǎnjīnér。 suíluòyángduànrén,rónglìng、 róngbǎo、 róngnóng、 rónglóng,róngzhīróngkǎi,jiùlánjiàn,lángzhōnglìnggāotóubēnqiánqín,zhīliúhúnshì。 quánzhǔguībīngzhuī,bèirónglìng退tuì。 

rónghòu,qiánqínwángjiān便biànyǒuyànzhī,dànzhíwèichéng,shìyīnnèiluàn,èrshìdànróngchuízhīwēimíng。 jiānwénróngchuíláiguī,,qīndàojiāowàiyíngjiē,zhíshǒushuō: tiānshēngxiánjié,xiànggòngchénggōng,ránzhīshù。 yàodāngqīnggòngdìngtiānxià,gàochéngdàizōng,ránhòuháiqīngběnbāng,shìfēngyōuzhōu,使shǐqīngguóshīwéizhīxiào,guīzhènshīshìjun1zhīzhōng,měi! róngchuígǎnxièshuō: zhīchén,miǎnzuìwéixìng。 běnbāngzhīróng,fēisuǒgǎnwàng ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )!jiānàirónglìngróngkǎizhīcái,jiēhòuxiàngdài,shǎngwàn,měijìnjiàn,dōushǔguānzhī。 guānzhōngshìmínwénróngchuímíng,jiēxiàngzhī。 

qínxiàngwángměngshēnzhīróngchuíyǒuxióngluè,jiāngláiyǐnwéihuàn,便biànduìjiānshuō: róngchuí,yànzhīshǔ,shìxióngdōngxià,kuānrénhuìxià,ēnjiéshìshù,yàn、 zhàozhījiānxiányǒufèngdàizhī。 guāncáiluè,quánzhìfāng,jiānzhūmíngyǒugàn,rénzhījié。 jiāolóngměngshòu,fēixùnzhī,chúzhī。  jiānwèicóng,shuō: fāngzhìyīngháo,jiànshìzhīgōng。 qiěchūzhì,gàozhīzhìchéng,jīnérhàizhī,rénjiāngwèi ( jìnshū· jiānzǎi )!bìngróngchuíwéiguànjun1jiāngjun1,fēngbīndōuhóu,shíhuáyīnbǎi。 

shíqiányàngāngtuíwěn,bài。 huánwēngōngyànjiéshùhòu,qiányànfǎnhuǐshíyán,wèijiāngláo(jīnnányíngyáng西běishuǐzhèn)西rànggěiqiánqín,qiánqínsuíwéijièkǒu,shíyuèpàiwángměngtǒngjiāngjun1liángchéng、 dèngqiāngděng3wàn,jìngōngqiányàn,bìngrónglìngwéicānjun1,chōngdāngxiàngdǎo。 

wángměngchūqián,bàihuìróngchuí,róngchuíwéijiànháng。 wángměngbiédeshéntài,tàndào: jīndāngyuǎnbié,qīngzèng,使shǐrén ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )?róngchuíhěnshòugǎndòng,shùnshǒujiěxiàpèidāoxiàngzèng。 

shíèryuè,wángměnggōngluòzhōushǐróngzhùzhènshǒudeluòyáng。 róngwěipàiwèijiāngjun1róngzāngjīngbīng10wànchíyuán,jìnzhìyíngyáng,wángměngpàiliángchéngděngjīngruìwànrén,qīngzhuāngjiānchéngbēn,bàizhīshímén,jiānwànrén。 luòyángshǒujiāngluòzhōushǐróngzhù,yīnyuánjun1zhì,zàiwángměngzhèngzhìzhēngxiàniánzhèngyuèchéngjiàng。 

wángměngduìróngchuízhígěnggěng怀huái,便biànshèxiàquāntào。 gōngxiàluòyánghòu,mǎitōngróngchuídexīnjīn,jīndàizheróngchuísònggěiwángměngdepèijiàn,zhuāngzhetōutōudeyàngzhǎodàorónglìng,jiǎchuánróngchuídekǒuxìnshuō: lái,táo。 jīnwángměngrénchóu,chánhuǐshēn
qínwángsuīwàixiànghòushàn,xīnnánzhī。 zhàngtáoérmiǎn,jiāngwéitiānxiàxiào。 wéndōngcháoláishǐgènghuǐ,zhǔ、 hòuxiàngyóu。 jīnháidōng,qiǎngàoháng,便biàn ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )。 rónglìnggǎndàoyǒuxiē,chóuchúzhōng,dànjiàndàoqīnsuíshēnpèidàideduǎnjiàn,yòunéngxìn,shìwěizhuāngchūliè,tóubēnqiányànshíménshǒujiāngróngzāng。 wángměngshàngbiǎodànrónglìngpàntáo,róngchuí,zhītáopǎo,gāngtáodàolántián,bèijiānpàiláidebīngzhuīhuò。 dànjiānbìngméiyǒubèiróngchuí,fǎnérānwèishuō: qīngjiāguóshī,wěishēntóuzhèn。 xiánzhìwàngběn,yóu怀huáishǒuqiū。  shū yún: ,xiàng。  qīngwéiguòérlángbèiruò ( jìnshū· róngchuízǎi )!shìjuéwèi,ēndàichū。 

<rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>燕</rb><rt>yàn</rt><rb>建</rb><rt>jiàn</rt><rb>立</rb><rt>lì</rt><rb>者</rb><rt>zhě</rt><rb>慕</rb><rt>mù</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>垂</rb><rt>chuí</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt><rb>慕</rb><rt>mù</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>垂</rb><rt>chuí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

shǐxuéjiāguāngzàipínglùnshìshí,duìwángměngwéimǎn,shuō: zhōuwēiérshāngmìng,qínyóuér西róng,yuánérqiángchǔ,hànchénpíngérzhūxiàng,wèiyōuéryuánshào。 guózhīcáichén,láiwéiyòng,jìnzhīliáng。 wángměngzhīróngchuízhīxīnjiǔérnánxìn,niànyànshàngwèimiè,chuícáigāogōngshèng,zuìjiàn,qióngkùnguīqín,wèiyǒuxīn,cāishāzhī,shìzhùyànwéidàoérsāiláizhězhīmén,zāi!qínwángjiānshōuyànwàng,qīnzhījìnyànqíng,chǒngzhīqīngyànzhòng,xìnzhījiéyànxīn,wèiwéiguò。 měngshāchuí,zhìnǎiwéishìjǐngmàizhīháng,yǒuchǒngérchánzhīzhě,jun1suǒwéizāi ( zhìtōngjiàn· juànbǎièr )!suīyánzhīyǒuguò,quèwéishíqíng。 

rónglìngtáohuíqiányànhòu,yīnpànguī,érróngchuíyòuyàng,fǎnérshòudàocāi。 yàntíngjiāngrónglìngbiànxiàngpèi,pàidàoběideshāchéngshùshǒu,yánjiājiānshì。 derónglìngzàishāchéngliánluòjiù,zhǔnbèishì,yòubèirónglíngàole,rónglìngbèizhūshā。 

tàinián(369nián)shíyuè,wángměngmièqiányàn,róngchuísuíjiān,shōuzhū,xiàngduìér。 róngchuíjiànyàngōngqīngshíliáo,róngchuíxiǎngdāngniándejiǒng,yǒuyuèzhī。 qiánlángzhōnglìnggāoànzhōngduìróngchuíyuē: wángmìngshìzhī姿,zāowàngzhīyùn,zhūnzhān,jiānzhì。 tiānjiāhuì,língmìngzànqiān,nǎi鸿hóngjiànzhīshǐ,lóngbiànzhīchū,shēnyuànrényǒuwèizhī。 qiěgāoshìzhīluè怀huáizhīguī,fāngdāngwǎnglòutūnzhōu,hóngbāoyǎngzhī
shōujiùchénzhīzhòu,chéngwéishānzhīgōng,nàijuānzhī?qièwéiwáng ( jìnshū· róngchuízǎi )。 róngchuíshēnyán。 

dànróngchuíduìróngpíngquèyuànnánxiāo,xiánānèrnián(372nián)èryuè,róngchuí便biànduìjiānshuō: chénshūpíng,yànzhīèláibèi,shèngcháo,yuànxiàwéiyànzhī ( zhìtōngjiàn· juànbǎisān )。 dànjiānwèitóng,háiràngróngpíngwéifànyángtàishǒu,qiányànzhūwángbiānjun4。 

shíjiāntǒngzhōngguóběifāng,érxiānbēiréndeshìzhújiànzēng,zhèyǐnlexiēguìdeān,níngkāngèrnián(373nián),yǒuhuìxīngchūxiàn,tàishǐlìngzhāngmèngrènwéixiáng,便biànduìjiānshuō: huìwěi,érsǎodōngjǐng,yànmièqínzhīxiàng ( jìnshū· jiānzǎi )。 bìngquànjiānzhūshāróngshì,jiānwèicóng。 bìngróngwěiwéishàngshū,róngchuíwéijīngzhàoyǐn,róngchōngwéipíngyángtàishǒu。 yángpínggōngróngwénzhī,便biànshàngshūshuō: chénwéndōngzàiyàn,shùjiǔ,dǎishíluàn,suíhuáxià,kuàyǒuliùzhōu,nánmiànchēng。 xiàyuánmìngliùshī,zhēngtǎo,láopínnián,qínérhòuhuò,fēi怀huáiguīhuà。 érjīnxiōnglièguānmǎncháo,zhíquánzhí,shìqīngláojiù,xiàqīnérxìngzhī。 chénwéiměngshòuyǎng,lángxīn。 wǎngniánxīng,zāiyàn,yuànshǎoliú,tiānjiè。 chényánzhī,róng。  shī yuē: xiōngnán , péngyǒuhǎo 。 liúxiàngfèizhīqīn,shàngnéngyán,kuàngchén! jiānshuō: wéiwèichōngér怀huáishìfēi,shànwèichēngérmíngguòshí。  shī yún: yóumáo,rénxiān。  jun1chùgāo,jièqīngbài,!jīnhǎishìkuàng,zhàoshùwèiníng,yuányīng,yīng,fāngjiānghúnliùjiā,tóngyǒuxíngchì,zhī,怀huáigěngjiè。 tiāndàozhùshùn,xiūrángzāi。 gǒuqiúzhū,wàihuànyān ( jìnshū· jiānzǎi )。 róngchuíyòutáojié。 

níngkāngèrnián(374nián)shíèryuè,shìchùwángměnghuòzhěshìzhòngchéndeshòu,shèhuìshàngyáoyán,shuōxiānbēirénmóuguó。 shènzhìyǒurénchuǎngmíngguāng殿diàn: jiǎshēnyǒu,yáng(yángwéixiānbēidexiān)shírén,bēizāi。  ( jìnshū· jiānzǎi )!shūjiānzhūróng、 shūshìlángluèyángzhàozhěngděngchéngqǐngjiānzhūshāzhūxiānbēirén,dànjiānwèitīng。 róngchuízàitáojié。 

róngchuíxiānbēirénjiùzhèyàngbáobīngbāndeguòlenián,zhìdàoníngkāngèrnián(375nián)yuè,wángměngbìngshì,cáijiětuō。 wángměngde,duìjiānshìhěnde。 dāngshízàiqiánqínsuīchùdǐngshèngshí,dàndǐngshèngdehòumiàn,quèqiánzheshèhuìwēi。 wángměnghòujiǔ,qiánqíndeshèhuìwēizhújiànbàochūláile。 tàiyuányuánnián(376nián),yángpíngguóchángshìróngshàojiàochádàozhèzhǒngbiànhuà,duìxiōngróngkǎishuō: qínshìqiáng,shèngxiū,běishùyúnzhōng,nánshǒushǔ、 hàn,zhuǎnyùnwàn,dàojìnxiàngwàng。 bīngwài,mínkùnnèi,wēiwángjìn。 guànjun1shū(róngchuí)rénzhìyīng,nénghuīyànzuò,shǔdàndāngàishēndàishíěr ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )!tàiyuánèrnián(377nián),róngchuíróngnóngànzhōngduìróngchuíshuō: wángměngzhī,qínzhīzhì,tuí,jīnyòuzhòngzhīshēchǐ,yāngjiāngzhì,chènzhīyán,hángdāngyǒuyàn。 wángjiéyīngjiéchéngtiān,shíshī! róngchuíshíyǒu,wéifángwàixiè,便biànxiàozheshuō: tiānxiàshìfēiěrsuǒ ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 

tàiyuánsānnián(378nián),jiānwéishíxiàntǒngzhōngguódeyuànwàng,zàimièliáng,bìngdài、 jiěhòuzhīyōuhòu,yòujīngniándexiūzhěng,kāishǐduìdōngjìnyòngbīng。 èryuè,jiānpàizhēngnánjiāngjun1、 dōuzhēngtǎozhūjun1shì、 zhǎnggōngwèijiāngjun1gǒucháng、 shàngshūróngwěi7wànjìngōngdōngjìnxiāngyáng,bìngjīngzhōuyángānjun1zuòwéixiānfēng。 zhēngjiāngjun1shíyuèjīng1wànchūyángguān(jīnnánpíngdǐngshān西)
lǐngjun1jiāngjun1gǒuchí、 yòujiāngjun1máodāng、 qiángjiāngjun1wángxiǎn4wànrénchūdāng(jīnběidānjiāngkǒushì西běi)érjīngzhàoyǐnróngchuíyángjiāngjun1yáochángjun15wànchūnánxiāng(jīnnánzhèchuān西nán)gōngnányáng,jun1huìgōngxiāngyáng(jīnshǔběi)。 

yóujìnjun1xiāngyángshǒujiāngzhūwánqiángfáng,zhìqínjun1jiǔgōngxià。 hòuróngchuígōnglenányáng(jīnshǔnán),huìxiāngyáng。 xiāngyángjiǔgōngxià,qiánqíncháohuárán。 shíèryuè,jiānpàihuángménshìlángwéihuáchíjiējiàn,gěijiàn,guǒláiniánchūntiānrénggōngxiàxiāngyáng,lìngshā。 niánzhèngyuè,zàijiāncuīxià,mìngzhūjun1quángōngxiāngyáng。 sānyuèchūliù,xiāngyáng,zhū。 jiānméishāzhū,wéizhīshàngshū。 

tàiyuánnián(382nián)shíyuè,qiánqínwángjiānzàizhǎngān(jīn西ān西běi)qúnchénshāngjìngōngdōngjìndeshì。 jiānshíchóuchúmǎnzhì,rènwéiqiánqíndòngyuán97wànjun1,bìngzhǔnbèiqīnchūtǎo,tǒngtiānxià,cháochénduōfǎnduì。 jiānběnláiháishìjiàonénggòujiànde,dànzàijìnzhèwènshàng,biànchángzhí,tīngjìnrèntóngjiàn。 hòulái,suīrántàihóng、 shìdàoān、 chǒngfēizhāngrén、 àishēncháozhōngduōchéndōuzàijìnjiàn,dànjiānzhǔdìng,wéisuǒdòng。 shíróngchuíyǒuèrxīn,便biànzhǔjiāngōngjìn,duìjiānshuō: ruòbìngqiáng,xiǎobìng,shìrán,fēinánzhī。 xiàshényīng,wēijiāhǎiwài,bǎiwàn,hán、 báimǎncháo,érzuìěrjiāngnán,wéiwángmìng,liúzhīsūnzāi! shī yún: móukǒngduō,shìyòng。  xiàduànshèngxīn,广guǎngxúncháozhòng!jìnpíng,suǒzhàngzhězhāng、 èrsānchénér,ruòcóngcháozhòngzhīyán,yǒuhúnzhīgōng! jiānwénhòuyuè,shuō: gòngdìngtiānxiàzhě,qīngér ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 bìngbǎi。 

tàiyuánnián(383nián)yuè,dōngjìnchējiāngjun1huánchōng10wànjun1jìngōngqiánqínxiāngyáng,pàiqiánjiāngjun1liúděnggōngmiǎn(jīnhànjiāngběiyuánshǎn西liú西shuǐ)běizhūchéng
guójiāngjun1yángliàngjìngōngshǔ(fànzhǐjīnchuān),chéng(jīnchuānzhōngjiāng),jìnchéng(jīnchuānmiányángdōng),yīngyángjiāngjun1guōquángōngdāng(jīnběidānjiāngkǒu西běi)。 liùyuè,jìnjun1gōngwànsuì(jīnběichéngjìng)、 zhùyáng(jīnběichéngběi)。 

qiánqínwángjiānzhīdōngjìnjun1láigōng,mìngróngchuízhēngnánjiāngjun1ruì、 děng5wànjiùyuánxiāngyáng
yǎnzhōushǐzhāngchóngjiùyuándānghòujiāngjun1zhāngháo、 bīngxiàowèiyáochángjiùyuánchéng。 róngchuítúndèngchéng(jīnnándèngzhōu),ruìtúnxīn(jīnshǔnán)。 huánchōng退tuìtúnmiǎnnán。 

yuè,guōquánguànjun1jiāngjun1huánshíqiándāngbàizhāngchóng,luě2000érguī。 ruìpàiróngchuíwéiqiánfēng,jìnjun1miǎnshuǐ。 róngchuímìngshìbīngrénchí10huǒ,shùzhīshàng,dēngguāngzhàodàoshíyuǎndefāng。 huánchōngwéiqiánqínjun1jìng,jīngkǒng,suí退tuìzhìshàngmíng(jīnběisōng西běizhǎngjiāngnánàn)。 zhāngháojìnjun1xié(jīnshǎn西méixiàn西nán),yángliàngjun1chèfǎn。 

yuè,jiānpàiyángpínggōngróngtǒngbiāojiāngjun1zhāngháo、 jun1jiāngjun1fāng、 wèijun1jiāngjun1liángchéng、 píngnánjiāngjun1róngwěiróngchuíděng25wànrénwéiqiánfēng,yǎnzhōushǐyáochángwéilóngxiāngjiāngjun1,dōu、 liángèrzhōuzhūjun1shì。 

chūzhēngqián,róngkǎi、 róngshàoduìróngchuíshuō: zhǔshàngjiāojīnshèn,shūjiànzhōngxìngzhī,zàiháng! róngchuíshuō: rán。 fēi,shuíchéngzhī ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )!

shíyuè,róngchuígōngyúnchéng(jīnběiān)。 shíyuè,qínjun1féishuǐbèijìnjun1suǒbài,shízhūjun1jiēkuì,wéiróngchuísuǒsānwànrénquán,jiānqiānbīngsuíróngchuíérguī。 róngbǎoquànróngchuíchéngshājiān,shuō: jiāguóqīngsàng,huánggāngfèichí,zhìzūnmíngmìngzhezhī,dānglóngzhōngxìngzhī,jiànshǎokāngzhīgōng。 dànshíláizhīyùnwèizhì,tāoguāngfèněr。 jīntiānyànluàn,xiōngzhòngbēng,wèiqiánshén,shòuzhī。 qiānzǎishí,jīnhuì,gōngchénghuángtiānzhī,yīnérzhī。 qiěgōngzhěxiǎojiē,hángrénzhěniànxiǎohuì。 qíndàngèrjīng,kōngshén,chóuchǐzhīshēn,shèn,yuànwēiēnérwàngshèzhīzhòng。 zhīxiáng,jīnzhì。  róngchuíshuō: yánshì。 ránchìxīntóumìng,ruòhàizhī!gǒutiānsuǒ,zhīduō便biàn。 qiězònglìngběihái,gèngdàixìn,宿xiǔxīn,tiānxià。  fènwēijiāngjun1róng(chuí)shuō: línguóxiàngtūn,yǒulái。 qínqiángérbìngyàn,qínruòérzhī,wéibàochóuxuě,suǒwèi宿xiǔxīn!dènghóusānshēngzhīyán,zhōngwéichǔsuǒmiè
wángchàwéizhījiàn,huòjiàn。 qiánshìzhīwàng,hòushìzhīshībiǎo。 yuàntāng、 zhīchéngzōng,zhuīhánxìnzhībài,chéngbēng,gōnghángtiān,zhǎn,zōng,jiànzhōngxìng,hóngliè,tiānxià,shī。 ruòshìshùwànzhīzhòng,shòugànjiāngzhībǐng,shìqiètiānshíérdàihòuhài,fēizhì。 yuē: dāngduànduàn,fǎnshòuluàn。  yuànxiōng。  róngchuíshuō: wéitàisuǒróng,tóushēnqínzhǔ,yòuwéiwángměngsuǒzèn,jiànzhāoliàng,guóshìzhīměishēn,bàozhīfènwèi。 使shǐqínyùnqióng,shùguīzhě,shòushǒuzhī便biàn,zhī。 guān西zhī,huìfēiyǒu,dāngyǒurǎozhīzhě,duāngǒngérdìngguāndōng。 jun1luàn,wéihuòxiān,qiěguānzhī ( jìnshū· róngchuízǎi )。 guànjun1hángcānjun1zhàoqiūláixiàngquàn: mínggōngdāngshàoyànzuò,zhechèn。 jīntiānshízhì,shàngdài!ruòshāqínzhǔ,dōu,hángér西,sānqínfēishìzhīyǒu ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )!róngchuízhòngduōquànróngchuíshājiān,róngchuíméiyǒuxiàshǒu,xiàngfǎnjun1duìshùjiāogěilejiān。 jiān沿yánshōutáosàndeshì,dàoluòyángshí,yǒushíwànzhòng, bǎiguān、 、 jun1róngbèi ( zhìtōngjiàn· juànbǎi ),yuánluèyǒuxiēhuī。 

shíróngnóngduìróngchuíshuō: zūnrénxiǎn,shēnggǎndòngtiān。 nóngwényuē: yànxìngdāngzàiyáng。  guǒwèishúluò,guòwǎnxúnzhījiān,ránnánměiè,xiàngyuǎn ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )!róngchuíyán。 zàifǎnhuízhǎngānjīngmiǎnchíshí,róngchuíduìjiānshuō: běizhīmín,wénwángshī,qīngxiàngshàndòng,chénqǐngfèngzhàoshūzhènwèiānzhī,yīnguòlíngmiào。  jiāntóng。 quánxǐngjiānshuō: guóbīngxīn,fāngjiēyǒuxīn,zhēngmíngjiāng,zhìzhījīngshī,gēnběn,zhènzhī。 chuíyǒngluèguòrén,shìháodōngxià,qǐnghuòérlái,xīnzhǐzuòguànjun1érzāi!yǎngyīng,rén,měiwénfēngbiāozhī,chángyǒulíngxiāozhīzhì,zhèngjǐntāolóng,jiězòng,rènsuǒzāi! jiānshuō: qīngyánshì。 ránzhènzhī,yóushíyán,kuàngwànchéng? ruòtiānmìngyǒufèixìng,fēizhìsuǒnéng。  quántòngxīnshuō: xiàzhòngxiǎoxìnérqīngshè,chénjiànwǎngérfǎn,guāndōngzhīluàn,shǐ ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 jiāntīng,pàijiāngjun1mán、 mǐnliàng、 yǐnguóbīngsānqiānsòngróngchuí。 suīránjiānhòupàixiāojiāngjun1shíyuèlǐngsānqiānbīngshùshǒuchéng,biāojiāngjun1zhāngháoqiānlínshùshǒubìngzhōu,zhènjun1jiāngjun1máodāngqiānbīngshùshǒuluòyáng,fángfànróngchuí。 dànzhūjiāngbīngdānbáo,shì。 

róngchuítáochūfánlóng,shuǐ。 érquánpàibīngzàiróngchuíjīngguòdeqiáoxiàmái,róngchuíxīn,liángtáizhācǎoér。 shíèryuè,róngchuízhìānyáng,pàicānjun1tiánshānxìnjiànzhènshǒuchéngdezhǎnggōng(jiānzhī)。 wénróngchuíběilái,suī怀huáipànqín,dànréngránqiányíngjiē。 zhàoqiūquànróngchuíchéngshā,róngchuírènwéiwèifēng,méiyǒutóng。 érxiǎngshāróngchuí,hòushìlángtiānshuǐjiāngràngquànshuō: chuífǎnxíngwèizhe,érmínggōngshànshāzhī,fēichénzhī
dàishàngbīnzhī,yánbīngwèizhī,biǎoqíngzhuàng,tīngchìérhòuzhī ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 rènwéijiāngràngzhīyányǒu。 

ràngróngchuízhùzài西,bìngxiǎngjiàn,róngchuíjiāngbīngbàizhīshìxiánggàole。 zǒuhòu,róngchuíqiányànjiùchénànzhōnglián,zhǔnbèizhòngjiànyànguó。 shíluòyángjìndedīnglíngrénzháibīnbīngpànqín,zhǔnbèigōngzhōu、 píngyuángōnghuīluòyáng,zháibīnzhōngyǒudeqiányànrén,jiān便biànpàiróngchuíqiánpíngpàn。 shíyuèxǐngshuō: wángshīxīnbài,mínxīnwèiān,zuìwángzhī,luànzhězhòng,dīnglíngchàng,xúnzhīzhōng,zhòngshùqiān,yàn。 róngchuí,yànzhī宿xiǔwàng,yǒuxìngjiùzhīxīn。 jīnzhībīng,wéi。  shuō: chuízàijièqǐnjiāo,chángkǒngwéizhǒuzhībiàn。 jīnyuǎnzhīwài,yóu!qiězháibīnxiōngbèi,kěnwéichuíxià,使shǐliǎngxiàng,cóngérzhìzhī,biànzhuāngzhīshù ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 suíduìróngchuíshuō: wéibīnxiōngyīnwángshīxiǎoshī,gǎnxiōng,zhījun1,dàinánwéi,fēiguànjun1yīngluè,miè。 xiàngfánháng? róngchuíshuō: xiàguān殿diànxiàzhīyīngquǎn,gǎnwéimìngshìtīng ( jìnshū· róngchuízǎi )。 wéifángwài,zhīgěiróngchuí2000lǎobīng,yòupài广guǎngjiāngjun1fēilóng1000jīngsuíháng,bìngànzhōnggàofēilóng: qīngwángshìfèi,niánzhìsuībēi,shíshuài。 chuíwéisānjun1zhītǒng,qīngwéimóuchuízhīzhǔ,yòngbīngzhìshèngzhīquán,fángwēièrzhīluè,wěizhīqīng,qīngmiǎnzhī ( jìnshū· róngchuízǎi )。 

róngchuíxiǎngchéngcānbàizōngmiào,,róngchuí便biànzhechéng,dànbèitínglán。 róngchuí,shāshāotíngér。 shíyuèduìshuō: chuízhīzàiyàn,guóluànjiā,tóumìngshèngcháo,méngchāochángzhī,gǎnqīngfāngzhèn,shāféntíng,fǎnxíng,zhōngwéiluànjiē。 jiānglǎobīng,érzhī。  yōuróuguǎduàn,shuō: huáinánzhībài,zhòngsànqīn,érchuíshìwèishènggōng,chéngwàng。  shíyuèyòushuō: chuízhōngyàn,kěnjìnzhōng!qiěwáng,zhǔshàngchǒngtónggōngjiù,néngmíngshìzhōng,érshǒumóuwéiluàn,jīnzhī,wéihòuhài ( jìnshū· róngchuízǎi )。 wèicóng。 shíyuèchūláihòuduìbiérénshuō: gōnghǎocúnxiǎorén,tiānxià,shǔzhōngdāngwéixiānbēi ( jìnshū· róngchuízǎi )。 

róngchuíliúróngnóng、 róngkǎi、 róngshàochéng,hángzhìānyángtāngchí,mǐnliàng、 chénggǎnlái,jiāngfēilóngzhīyángàoleróngchuí。 róngchuíchéngzhòng,shuō: jìnzhōngshì,érzhuān,suī, ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )!shì便biànbīngshǎowéiyóu,nèibīng,tiānshíjiān便biànzhì8000rén。 

píngyuángōnghuīqiǎn使shǐbèiróngchuí,rànggǎnjǐnjìnbīng,róngchuí便biànduìfēilóngshuō: jīnkòuzéiyuǎn,dāngzhòuzhǐháng, ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 fēilóngjiàoyǒu,便biàntóngle。 ,róngchuípàiróngbǎobīngqián,rónglóngbīnggēnsuí,bìngbīngfènsànbiānduì,bìngróngbǎowéihào,dòngshǒu。 bàn,shēngxiǎng,róngchuíqiánhòu,quánjiānfēilóngbīng。 bìnggěijiānxiěxìn,gàoshāfēilóngdeyuányīn。 

dāngchū,rónglíncénggàoróngchuítóuqín,róngchuízhīxiàshā,dànwèirěnxīnshārónglín。 shíshāfēilóng,róngchuíxiànmóu,róngchuí,róngchuífēichánggāoxìng,suídàizhūyàng。 

<rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>燕</rb><rt>yàn</rt><rb>建</rb><rt>jiàn</rt><rb>立</rb><rt>lì</rt><rb>者</rb><rt>zhě</rt><rb>慕</rb><rt>mù</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>垂</rb><rt>chuí</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt><rb>慕</rb><rt>mù</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>垂</rb><rt>chuí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

róngfèngqiányànjiùchénzhīyànjun4wángróngténg、 liáo西duànyánděngwénzháibīnbīng,shuàiqiánguī。 píngyuángōnghuī使shǐpínghóumáodāngtǎozháibīn。 róngfèngshuō: fèngjīnjiāngxuěxiānwángzhīchǐ,qǐngwéizhǎn ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 suíchūbīngmáodāng,bàiqínbīng,zhǎnmáodāng。 

guǐwèi,róngchuífénqiáo,yǒubīng3wànrén,xiàlìngshuō: běnwàijiǎqínshēng,nèiguīxìng。 luànzhějun1yǒuchángxíng,fèngmìngzhěshǎng,tiānxiàdìng,fēngjuéyǒuchà,xiàng ( jìnshū· róngchuízǎi )。 róngchuíliúliáodōngxiānbēihúntánbīngnèideshāchéng,pàitiánshānzhìchéng,jiānggōngshúzuìbīngzhīshìgàozhīróngnóngděng,ràngbīngbīngxiàngyīng。 shítiānwǎn,róngnóngróngkǎiliú宿xiǔchéng,róngshàoxiānchūchéngzhìchí,dàojun4shùbǎi,děnghòuróngnóngróngkǎi。 yuè,èrrénshùshíwēichūchéngróngshàohuì,táowǎnglièrén(jīnběihándānshìdōng)。 

tàiyuánjiǔnián(384nián)zhèngyuè,róngfèng、 wángténg、 duànyánjiēquànzháibīnfèngróngchuíwéiméngzhǔ,zháibīncóngzhī。 shíróngchuíluòyáng,zhīzháibīnláijiàngshìzhēnshìjiǎ,便biànzhī,shuō: mìngqíncháo,wēiérhuò,zhǔshàngshìzhīēn,ménggèngshēngzhīhuì,suīyuējun1chén,shēn,yīnxiǎo,便biàn怀huáièrsān。 běnjiùzhōu,jun1děng,wéiér ( jìnshū· róngchuízǎi )!róngchuízhìluòyáng,píngyuángōngtiáohuīwénshāfēilóng,ménshǒu。 zháibīnjiànróngchuíduìláiguīyǒu怀huái,便biànpàizhǎngshǐguōtōngqiánquànshuōróngchuí,róngchuíháishìxìn,hòuguōtōngshuō: jiāngjun1suǒtōngzhě,fēizháibīnxiōngshānlèi,cáiyuǎnluè,suǒchéngxié?niànjiāngjun1jīnpíngzhī, ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )!róngchuízhècáitóng,zháibīnguīhòu,便biànquànróngchuíchēngwáng,róngchuíméitóng,shuō: xīnxìnghóu,guózhīzhèngtǒng,zhījun1。 ruòzhūjun1zhī,píngguāndōng,dāngqín,fèngyíngfǎnzhèng。 shàngzūn,fēixīn ( jìnshū· róngchuízǎi )。 róngchuírènwéi: luòyángmiànshòu,běi,zhìkòngyàn、 zhào,fēixíngshèngzhī便biàn,běidōu,zhīérzhìtiānxià ( jìnshū· róngchuízǎi )。 zhòngréntóng,suíhuíshīxiàngdōng。 

wángwèiwéiyíngyángtàishǒu,zhòngtóujiàngróngchuí。 róngchuíjun1zhìyíngyáng,chēngyànwáng,fēngguānbàijué,róngwéichējiāngjun1,fēngfànyángwáng
zhíróngkǎiwéizhēng西jiāngjun1,fēngtàiyuánwángzháibīnwéijiànjiāngjun1,fēngnánwángwèiwéizhēngdōngjiāngjun1,tǒngzuǒ,fēngwángwèiwéiyīngyángjiāngjun1,róngfèngwéijiànjiāngjun1。 qīn20wànjun1duì,cóngshímén(jīnnányíngyángshímén)huáng,zhǎnggōngqiánqínchéng。 

róngnóngdàoběilièrénhòu,zhàoxiānbēi、 huánděngzhòng,bīngfǎnpàn。 róngnónghàolìngyánzhěng,沿yánzhāobīngmǎi,gōngchéngluě,bīngzhìshùwàn。 pàishíyuèbīngwàntǎoróngnóng,shíyuèjun1dàolièrén西miàn,bèiyànjiāngzhàoqiūcānjun1téngbài,shíyuèshèwéishǒu。 zhūjiāngquànróngnóngchéngshèngkuàijìn。 róngnóngrènwéiqínjun1zhuāngbèijīngliáng,guǒbáitiānzhījiāozhàn,yànjun1shēng,dàitiānhēihòujìngōng,suímìnglìngduìyánzhèndài。 dàidàotiānhēi,róngnóngjun1zàichéng西lièzhèn,xiānpài400míngzhuàngshìzhèn,jun1suíhòuchōng,qínbīngbài,shíyuèbèizhǎn,róngnóngjiāngshǒusònggěiróngchuí。 shíyuèmáodāngdōushìqiánqínxiāojiāng,suǒjiānpàièrrénbāngzhùèrzhènshǒuyào,jīnxiàngbèishā,qiánqínshàngxiàrénxīndòng。 

jiǔ,róngchuídàochéngjìn,gǎiqiánqínjiànyuánwéiyànyuánnián。 qiánmínshāngōngguānwěiwéizuǒzhǎngshǐ,xiāoshàngshūduànchóngwéiyòuzhǎngshǐ,yíngyángzhènghuōděngwéicóngshìzhōngláng,bìngróngbǎowéitài。 róngnóngjun1zhīhuì。 

shípàishìlángjiāngràngduìróngchuíshuō: wǎngsuìjiàshī,jun1bǎowèiluán,qínwángchéng,màizōngqiánliè。 shùxiūqiánguī,zhōngzhōngzhēnzhījiē,nàichóngshānzhīgōng,wéiguò!guòguìnénggǎi,xiānxiánzhījiāshì。 shēnxiáng,yóuwèiwǎn。  róngchuíduìjiāngràngshuō: shòuzhǔshàngshìzhīēn,ānquánzhǎnggōng,使shǐjìnzhòngjīngshī,ránhòuxiūjiāguózhī,qínyǒngwéilínhǎo。 ànyùn,jiànguī?mièqīn,kuàngzhī!gōngruòérfǎnzhě,qièbīngshìěr。 jīnshìrán,kǒngdānmìng。  jiāngràngbèiróngchuí: jiāngjun1róngjiāguó,tóumìngshèngcháo,yànzhīchǐ,jiāngjun1yǒufèn!zhǔshàngjiāngjun1fēngshūlèibié,chòuwèitóng,jiāngjun1jiàn,tuōjiāngjun1duànjīn,chǒngzōngjiù,rènbān,jun1chénmíngzhīzhòng,shènxié!fāngjiāngjun1liùchǐzhī,wànzhīmìng,nàiwángshīxiǎobài,便biànyǒuèr!shīmíng,zhōngchéng,tiānzhīsuǒfèi,rénnéngzhī。 jiāngjun1míngzhīshī,érxìngtiānsuǒfèi,qièwèijiàn。 zhǎnggōngzhǔshàngzhīyuán,shēngmàitáng、 wèi,shǎndōngzhīrèn,wéicháotíngwéichéng,shùshǒushūjiāngjun1bǎichéngzhī!wángshì,guójun1shè,jiāngjun1lièguànhuǐmiǎn,běnsāiyuánzhě,rènjiāngjun1bīngshì,duōyún。 dànniànjiāngjun1shízhīnián,xuánshǒubái,gāoshìzhīzhōng,wéiguǐ,qièwéijiāngjun1tòngzhī。  róngchuíyánxiàngduì。 zuǒyòudōuquànróngchuíjiāngjiāngràngshāzhī,róngchuíméitóng,shuō: zhěbīngjiāo,使shǐzàijiān,quǎnfèifēizhǔ,suǒwèn ( jìnshū· róngchuízǎi )!bìngjiāngsònghuí。 

róngchuíshàngbiǎojiānshuō: chéncáifēirén,zhìhuòxiāoqiáng,shēnyīngshínán,guīmìngshèngcháo。 xiàēnshēnzhōu、 hàn,wěidāowēizhī,wèiwéilièjiāng,juétiǎntōnghóu,shìzàishūchéng,cháng。 xiàhuánchōngsòng,yúnxiāo,huítǎoyúnchéng,guówàn,chéngxiàshénsuànzhī,chénwàngzhīxiào。 fāngjiāngyǐnguìzhōu,xuánjīngmǐnhuì,tiānzhùluàn,jiàbānshī。 xiàdānbēnchén,chénfèngwèifěièr,xiàshèngmíngjiànchéndānxīn,huángtiānhòushízhīzhī。 chénfèngzhàoběixún,shòuzhìzhǎng。 ránwàishīzhòngxīn,nèiduōcāi,jīnchénwàitíng,tīngmiào。 dīnglíngshùkòuzhōu,chéndān,xiànshīchéng,wéigěièrqiān,jìnbīngzhàng,lìngfēilóngqiánwéi。 zhìluòyáng,píngyuángōnghuīxìn。 chénqièwéijìnhuáiyīngōnggāozhī,退tuì广guǎngshīzhīqiān,yǒuqīngyíng,jiāoluànbáihēi,dīnglíngxiàchénzhōngérjiàn,nǎituīchénwéiméngzhǔ。 chénshòutuōshànshǐ,suílìngzhōng,wàng西jīng,huīmài。 jun1shímén,suǒzàiyún,suīzhōuzhīhuìmèngjīn,hànzhīgāixià,zhīzhòng,shíyǒushènyān。 lìngzhǎnggōngjìnzhòngnán,qiǎn,érshǒuzhīzhì,biàntōngzhī。 chénnóngshōuyíng,bèi,érshíyuèqīngchéngzhīzhòng,qīngxiàngyǎn,bīngzhènwèijiāo,yuèyǔnshǒu。 chéndānchēxuánzhěn,guīzhěyún,shítiān,fēichénzhī。 qiězhěchénguójiùdōu,yīnghuì,ránhòu西miànshòuzhì,yǒngshǒudōngbān,shàngchéngxiàchénzhī,xiàquánchéngǎnbàozhīchéng。 jīnjìnshīwéi,bìngtiānshírénshì。 ércháyùn,ménshǒu,shíchūtiāozhàn,fēngjiāo,héngkǒngfēishǐzhōng,shāngxiàtiānxìngzhīniàn。 chénzhīchéng,wèijiǎnshéntīng,zhéèbīngzhǐruì,gǎnqiègōng。 yùnyǒutuī,láichángshì,wéixiàcházhī ( jìnshū· róngchuízǎi )。 

jiānhuíshūróngchuí: zhèn,tiǎnchénglíngmìng,jun1línwànbāng,sānshínián。 xiáfāngyōu,láitíng,wéidōngnán,gǎnwéiwángmìng。 zhènyuánfènliùshī,gōnghángtiān,érxuándiào,wángshībài。 làiqīngzhōngchéngzhīzhì,zhèngōng,shèzhīyǔn,qīngzhī。  shī yún: zhōngxīncángzhī,wàngzhī。  fāngrènqīngyuánxiàng,juéqīngjun4hóu,shùhóngjiānnán,jìngchóuxūnliè,huǐbīngcāo,liǔhuìshūwéiyín!lǎnbiǎowǎnrán,yǒucáncháoshì。 qīngróngběncháo,értóumìng,zhènchǒngqīngjiāngwèi,qīngshàngbīn,rèntóngjiùchén,juéxūn,shàxuèduànjīn,xīnxiàng。 wèiqīngshízhēn怀huáiyīn,bǎozhīxiélǎo。 chùshuǐzhōu,yǎngshòufǎnhài,huǐzhīshì,jiāngsuǒ!dànyánhàizhòng,kuāfēicháng,zhōuzhīshì,qīngyōngrénsuǒlùnzāi!shīlóngzhīniǎo,fēiluósuǒ
tuōwǎngzhījīng,suǒzhì!qiàorèn怀huái,wén。 niànqīngchuílǎo,lǎoérwéizéi,shēngwéipànchén,wéiguǐ,zhūzhāngyōuxiǎn,cúnwáng,zhōngyuánshì,tòngzhī!zhènzhīyùnxìngsàng,yóuqīng!dànzhǎng、 píngyuánwèizhīnián,qīngliǎngdōu,jīngluèwèichēngzhènxīn,suǒhènzhěyānér ( jìnshū· róngchuízǎi )。 

róngchuísuízhāoqiányànjiùjiāngjun1huìgōngchéng。 róngchuízhǐhuījun1gōngchéng,wàichéng。 退tuìshǒuzhōngchéng。 èryuè,róngchuíyòulǐngbāokuòdīnglíng、 huánděngshǎoshùmínzhònggòng20duōwànrényòngyún、 dàogōngchéng,jun1wèigōngxià。 suíxiūzhùzhǎngwéi,qínjun1xiàngchí,bìnglǎoruòzhuǎndàoféixiāng(jīnběiféixiāng西nán),yòuxiūzhùxīnxìngchéng,yòngláifàngzhìzhòng。 yuè,yànjun1jiǔgōngchéngxià,róngchuízhàoqúnchénshāngduì,yòufēnghéngjiànyǐnzhāngshuǐguànchéng,róngchuízàntóng。 shíróngchuíliè,huálínyuányǐnjiǔ,qiánqínzhīdàohòu,pàibīngjiè,shǐxià,róngchuíérchū,duōkuīguànjun1jiāngjun1rónglóngbīng退tuìqínjun1,róngchuícáixìngmiǎn。 

yuè,zháibīnshìgōngjiāozòng,suǒqiúyàn。 shíchéngjiǔgōngxià,zháibīnjiànyǒupànxīn。 róngbǎoqǐngqiújiāngshādiào,róngchuíshuō: nánzhīméng,。 ruòwéinán,zuìyóubīn。 jīnshìwèiyǒuxíngérshāzhī,rénwèidàngōngnéng
fāngshōulǎnháojiélóng,shìrénxiá,shītiānxiàzhīwàng。 jièyǒumóu,zhìfángzhī,néngwéi。  fànyángwángróng、 chénliúwángróngshào、 biāojiāngjun1róngnóngdōushuō: zháibīnxiōngshìgōngérjiāo,wéiguóhuàn。  róngchuíshuō: jiāobài,yānnéngwéihuàn?yǒugōng,dāngtīngěr ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 duìgèngzhòng。 

zháibīnháixiǎngdāngshàngshūlìng,róngchuíshuō: zháiwángzhīgōng,shàng
dàntáiwèijiàn,guānzhìěr ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 zháibīn,suífǎn,ànzhōngchéngnèiliánluò,yòupàidīnglíngbīngjuéfàngshuǐ,jiěchúchéngbèiyāndewēixiǎn。 shìxiè,róngchuíshāzháibīnxiōng,zhějiēmiǎn。 zháibīnzhízháizhēnchéngtáowǎnghándān(jīnshǔběi)。 tàiyuánwángróngkǎichénliúwángróngshàoduìróngchuíshuō: dīnglíngfēiyǒuzhì,dànchǒngguòwéiluàněr。 jīnzhītúnwéikòu,huǎnzhīsàn。 sànérzhī, róngchuícóngzhī。 yuè,zháizhēncónghándāntáozǒu。 róngchuípàitàiyuánwángróngkǎibiāojiāngjun1róngnóngbīngzhuī。 zhuīzhìxià,róngkǎijiànzhènzhěng,chūzhàn,róngnóngrènwéi,zháizhēnyíngzhènzhījiànlǎoruò,jiànzhuàngshì,yǒumái,róngkǎi,xiàlìnggōng,yànjun1bài。 zháizhēnběijìn,zhízhōngshān(jīnběidìngzhōu)。 hòuzháizhēnwéixiānsuǒshā。 

shíqiánqínchéngshǒujun1zhǎngbèiwéi,liángcǎojiànjìn。 róngchuírènwéi: qióngkòu,shǒujiàng。 dīnglíngpànrǎo,nǎixīnzhīhuàn。 qiānshīxīnchéng,kāi,jìnxièqínzhǔchóuzhīēn,退tuìyánzhēnzhībèi ( jìnshū· róngchuízǎi )。 yànjun1suíjiěwéi退tuìzhìxīnxìngchéng,lìngpàiróngnóngdàoqīng、 píngyuándàizhēngshōu,dàojun1yòng。 

shíèryuè,qiányànróngwěishājiān,shìxièbèishā。 qúnliáowénhòu,quànróngchuíchēng,róngchuí róngchōngchēnghàoguānzhōng ( jìnshū· róngchuízǎi )wéiyóu,wèi。 

réngránbǎochéng,méiyǒukāizhī。 róngchuíbīngbāowéichéng,zhīliúchū西zǒuzhī。 shìqióngliángjié,mángxiàngdōngjìnxièxuánqiúyuán。 xièxuánpàiliúláozhī、 téngtiánzhīděnglǐng2wànrénjiùyuánchéng,bìngcóngshuǐyùn2000jiē。 

tàiyuánshínián(385nián),èryuè,liúláozhījìnzhìfāngtóu(jīnnánxùnxiàn西nán)。 jiàojiāngyángyīng、 jiāngràngcéngshàngbiǎojìntíng,nuòruòjìnjun1láiyuán,dāngchēngchénjìn,suíshāyīng、 ràng。 liúláozhīhuò,páihuáijìn。 sānyuè,yànjun1gōngchéngxià,róngchuíjiāngběizhōu,mìnglìngjun1jiāngjun1rónglíntúnzhùxìndōu(jīnběixiàn),làngwángróngwēntúnzhōngshān(jīnběidìngzhōu),zhàobiāojiāngjun1róngnónghuí。 róngwēnpàiqiǎnwànmíngshìbīngwéiróngchuíyuǎnsòngjun1liáng,bìngzàizhōngshānyíngzàogōngshì。 tóngyuèliúláozhījìngōngzhùshǒusūnjiùshān(jīnnánxùnxiànjìngnèi)dehòuyànyángtàishǒuliú,róngchuíqīnbīngjiùyuán。 wénhòu,chéngtōu,dànbèiróngnóngbài。 liúláozhījìnjun1jiāozhàn,bèiróngchuí退tuì,shì退tuìtúnyáng(jīnnánxùnxiàndōngběi)。 

yuè,liúláozhīchéngbàiróngchuí,róngchuí退tuìzhìxīnchéng。 jiǔ,yòucóngxīnchéngběi退tuì。 liúláozhīgào,dānbīngzhuī,wénhòu,bīnghòu。 shíjun1qíngjǐn,yànjun1liánzhànshèng,shìluò,róngchuírènwéi: qín、 jìn,xiàngdàiwéiqiáng。 shèngháo,shīkuì,fēitóngxīn。 jīnliǎngjun1xiàng,shìwèi,zhī ( zhìtōngjiàn· juànbǎiliù )。 liúláozhīhángjun1200,zàiqiáo(jīnběi广guǎngzōngběi)duóhòuyànzhànbèishí,bèiróngchuíbài,shùqiānrén。 liúláozhīdāntáozǒu,shìféngyuánjun1láijiù,chéng,shōusànbīng,jun1shìshāozhèn,xuánbèizhàohuí。 shíchéngshǒujun1liángjìn,jiānchí。 zhòng西chūxúnzhǎoliángshí。 

yàn、 qínliǎngjun1xiàngchíjīngnián,yōu、 liǎngzhōushēnghuāng,yànjun1duōyǒu饿èzhě,róngchuísuíxiàlìngjìnzhǐnóngmínyǎngcán,hǎosāngzhēnwéijun1liáng。 

yuè,róngchuízhìchángshān,wéizháichénghángtáng。 bìngmìngdàifāngwángróngzuǒzhènshǒulóngchéng(jīnliáoníngcháoyáng)。 liùyuè,gāojìngōngliáodōng(jun4zhìliáoyángdōngběi)。 róngzuǒpàihǎojǐngbīngjiùyuán,bèigāobài。 gāochéngshèngzhuī,liánliáodōng、 xuán(jun4zhìjīnshěnyángdōng)。 yuè,jiānfǎnhuíchéng。 shíyánpànyàn,(jīnshǔběi)běigōngyōuzhōu(zhì,jīnběijīng西nán)。 róngchuípàirénzhìyōuzhōugàoshǒujiāngjiāngpíngguī: dànshǒuzhàn,dīnglíng,dāngtǎozhī ( jìnshū· róngchuízǎi )。 píngguīwèitīng,chūzhàn,guǒwéiyánsuǒbài。 yán,luěqiānér,suízhànlìngzhī(jīnběiqiānān西)。 jiǔ,zháichéngzhǎngshǐxiānzhǎnchéngchūchéngtóujiàng
róngchuíhángtáng,jìnkēngzháichéngzhòng。 yuè,jiānwéiyáochángsuǒshā。 lǐngchéngzhōngnángòng6wànrénchèchū,西chuān(jīnshān西zhuózhāng),wénjiān,suíhuángwèi。 yànjun1chéngchéng。 róngchuíwángróngwéinánzhōnglángjiāng,zhènshǒuchéng,hòuyàngōngchéngzhīzhànjiéshù。 bìngróngnóngzhòng穿chuānguòwēngsāi(jīnběijīng西běiyōngguān)běishàng,jīngfánchéng(jīnběipíngquánnán),zhídǎolóngchéng(jīnliáoníngcháoyáng),tǎoyán。 。 shíyuè,róngnóngzhìlóngchéng,jiùxiūzhěng,shíhòu,róngnóng3wànzhìlìngzhī,yánzhòngzhènhài,shǎorénxiàngchéngtóujiàng,yánqióngérjiàng,wéiróngnóngsuǒshā。 suí3wànfǎngāo,bàizhī,shōuliáodōngxuánèrjun4。 róngchuíróngnóngwéi使shǐchíjiē、 dōuyōu、 píngèrzhōu、 běizhūjun1shì、 yōuzhōu,zhènshǒulóngchéng。 shíèryuè,róngchuízhìzhōngshān,duìzhūjiāngyuē: làngwángzhāoliúsàn,shícānglǐn,wàigěijun1liáng,nèiyínggōngshì,suīxiāojiāzhī ( zhìtōngjiàn· juànbǎiliù )!jiǔ,dìngdōuzhōngshān。 

tàiyuánshínián(386nián)zhèngyuè,róngchuíwéi,gǎiyuánjiànxìng,shǐchēnghòuyàn。  bǎowéitài。 zuǒzhǎngshǐguānwěi、 yòuzhǎngshǐduànchóng、 lóngxiāngzhāngchóng,zhōngshānyǐnfēnghéngwéishàngshū,róngwéishìzhōng、 dōuzhōngwàizhūjun1shì、 lǐngxiàowèi,jun1rónglínwéiwèijiāngjun1,bàishòuyǒuchà。 zhuīzūnlánshìwéiwénzhāohuánghòu,qiānhuànghòuduànshì,lánshìpèixiǎng。 shìliúxiáng、 dǒngyáofēiwèisān,guìlíngjiāngyuán,míngshèngwángzhīdàozhìgōngwéixiān。 chuícóng ( jìnshū· róngchuízǎi )。 

liùyuè,róngchuíqiǎntàiyuánwángróngkǎi、 zhàowángrónglín、 chénliúwángróngshào、 zhāngwángróngzhòuděnggōngqíndìng、 shào、 、 liàngděng
róngkǎixiānxiānxiěxìngěizhòngrén,chénshùhài,dìngděngsuíjiàng。 yuè,róngchuíliútàiróngbǎoshǒuzhōngshān,rónglínwéishàngshūyòushè,liútái。 shuàifànyángwángróngděngxiàngnánluè。 shíyuè,hòuyànhuànguānshēnzàiqīng(jun4zhìqīngyáng,jīnshǔběi)fǎnpànhòuyàn,hòuyànzhǔróngchuíbīnggōng,。 shíèryuè,róngchuígōngshēnlěi,zhī,shēndānértáo。 róngchuíjìntúnliáochéngzhīféngguānbēi。 

tàiyuánshíèrnián(387nián)zhèngyuè,róngchuíhángyuèbīngshì。 gāoyángwángrónglóngxiàngróngchuíjiàn: wēnxiángzhī,jiēbáimiànshēng,wéiqún,shìzhǎng,ruòjun1,wàngzhènhuài,dàizhàn ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 róngchuícóngzhī。 wēnxiángyuánwéiyànchén,hòujiàngdōngjìn,jìnrènwéiběitàishǒu,túndōngā(jīnshāndōngyángdōngběiāchéngzhèn)。 róngchuímìngzhènběijiāngjun1lánhànjun1jiāngjun1píngyòujun1jìngōngwēnxiáng。 hòuyànjun1qiāoáo(jīn,jīnshāndōngchípíng西nánhuángnánàn)西40chùguòhuáng,rónglóngjun1běiànlièzhèndài。 wēnxiángjiāngwēnpān、 wēnkǎijiànzhītáowǎngdōngā,píngyòuzhuī,zhī。 wēnxiángxiéjiāréntáopéngchéng(jīnjiāngzhōu),zhòng3wànxiànghòuyànjun1tóujiàng。 hòu,róngchuítàiyuánwángróngkǎiwéiyǎnzhōushǐ,zhènshǒudōngā,jiāqiánggāitǒngzhì。 

dāngchū,róngchuízàizhǎngānshí,qínwángjiānchángshǒuwǎnshǒujiāotán,róngchuíchūgōnghòu,rǒngcóngshèguāngzuòduìjiānshuō: xiàróngchuí?chuífēijiǔwéirénxiàzhě ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 jiānjiāngshìgàoróngchuí。 hòuláichūchéngbēnjìnyáng,guāngzuòhuángménshìlángfēng、 鹿tàishǒufēngquànjiējiàngjìn,jìnguāngzuòděngwéiběizhūjun4tàishǒu。 wēnxiángbàizǒuhòu,zhūjun4dōuguīgōnghòuyàn,róngchuíjiāngzhòngrénshèmiǎn,dàijiù。 róngchuíjiàndàoguāngzuòshí,xiàzhānjīnshuō: qínzhǔdàishēn,shìzhījìn
dànwéièrgōngcāi,érzhī,měiniànzhī,zhōngxiāomèi。  guāngzuòwénhòu,bēitòngjué。 róngchuíjīn,bèiguāngzuòjué。 róngchuíshuō: qīngyóuxié? guāngzuòshuō: chénzhěwéizhīzhōngsuǒshì,xiàzhìjīn怀huáizhī,chéngǎntáo? róngchuíshuō: nǎiqīngzhīzhōng,qiú,qiányánzhīěr ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 cóng,róngchuídàiguāngzuòshènhòu,hòuwéizhōngchángshì。 

zhèngyuè,ān(jīnběilángfāngshì)rénshè8000rénshǒuxīnshān(jīnběilángfāngshì西běi),bìngxiànghòuyànchēngchén。 róngchuíbàishèwéiwèijun4tàishǒu。 jiǔ,shèyòufǎnpànhòuyàn,tóukàodōngjìnpànjiāngzhāngyuàn。 zhāngyuànwànréntàishānjun4(zhìfènggāo,jīnshāndōngtàiāndōng)jìnzhùzhùā(jīnshāndōngchéng西nán)zhīwèngkǒu(jīnshāndōngchéng),bìngliányáng(jīnnánxùnxiàndōngběi)zhīdīnglíngzháiliáowéiyuán。 

róngchuízhūchéngòngshāngjìnbīng,gāoyángwángrónglóngrènwéi: xīnshānjiān,gōngzhīwèi。 ruòjiǔdùnbīngchéngxià,zhāngyuànyōngshuàiliúmín,西yǐndīnglíng,wéihuànfāngshēn。 yuànzhòngsuīduō,ránjiēxīn,wèinéngdòu。 yīnzhì,xiānzhī。 yuànshìxiāoyǒng,kěn,zhànqín。 yuàn,shènéngcún ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 róngchuícóngyán。 

èryuè,róngchuílìngrónglónghuìtóngfànyángwángróng、 chénliúwángróngshàolóngxiāngjiāngjun1zhāngchóng2wànzhāngyuàn。 hòuyànjun1hángzhìdòuchéng(jīnshāndōngchéng西nán),zhāngyuànzhùshǒuzhījǐn20,jiěānxiū,liàozhāngyuànxùnlái,yànjun1jīng,rónglínzhànxiān退tuì,dànrónglóngréngbīngdòng。 zhāngyuànzhīzhāngguījiànzhuàngsuíchōngyànjun1yíngzhèn,rónglónglìngxiàwángyíng,zhènzhǎnzhāngguī。 rónglóngchéngshìhuībīngfǎngōng,zhāngyuànbài退tuì。 róngháng,zhěngdùnbīngháirónglónghuì,duìrónglóngshuō: zéifāngruì,qiěhuǎnzhī。  rónglóngshuō: yuànchéngrénbèi,jié
érshìjiēxuánjīn,shìzhī,rénzhàn,néngquèzhī。 jīnzéi,jiéshìshuāi,jiēyǒujìn退tuìzhīzhì,néngfèn,dàizhī。  róngshuō: wéiqīngsuǒwéiěr ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 èrrénsuíchéngshèngzhuī,zàiwèngkǒuzhāngyuàn,zhǎn7800rén,zhāngyuànzhīshēntáozǒu。 yànjun1jìnchéng(jīnshāndōngnán),qīng、 yǎn、 zhōujun4xiànlěiduōláijiàng。 xīnshānréndōngluánzhuāhuòshè,xiàngěihòuyàn,róngchuízhūshè。 

yuè,róngchuíqiāoáoháizhōngshān,róngróu、 róngshèng、 rónghuìláizhǎng。 róngchuíwènróngshèng: zhǎngrénqíng?wéi? róngshèngshuō: 西jun1rǎorǎo,rényǒudōngguīzhīzhì,xiàwéidāngxiūrénzhèngzhīěr。 ruòguólín,tóuérlái,ruòxiàozhīguī ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 róngchuíwénhòuhěngāoxìng,jiǔ,fēngróngróuwéiyángpíngwáng,róngshèngwéizhǎnggōng,rónghuìwéiqīnggōng。 

yuè,gāopíng(jīnshāndōngnán)rénzháichàngzhuōtàishǒuhányuǎn,bìngjun4jiàngzháiliáo。 róngchuíduìzhūjiāngshuō: liáochéngzhīzhòng,fǎnsānguózhījiān,tǎo ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 yuè,yànzhǔróngchuílìngtàiróngbǎoshǒuzhōngshān(jīnběidìngzhōu),zhòngjiāngnángōngzháiliáo。 tàiyuánwángróngkǎiwéiqiánfēngdōu,yǐnbīngxiānháng。 zháiliáodeshǔjiēyàn、 zhàozhīrén,érróngkǎizhīróngzuǒqiányànshí,mínxīn,suǒdāngzhīróngzhīróngkǎibīngqiánláishí,zháiliáodeshǔjun1xīnkàng,rénrénguī。 zháiliáo,nài,qiǎn使shǐqǐngjiàng,róngchuíshòujiàngérguī,bìngfēngzháiliáowéizhōu、 nángōng。 

yuè,shēnshāhòuyànqīngtàishǒudīngguó,zhāng(jīnběichéng)rénwángshātàishǒubáiqīn,hǎi(jīnběinándōngběi)rénzhāngshēngāochéng(jīnběiyánshāndōngnán)fǎnpàn。 róngchuíwénxùnhòu,mìnglàngwángróngwēnjun1zhēng。 

sānyuèshí,hòuyànshàng(jun4zhìyáng,jīnběi怀huáiláidōngnán)rénwángmǐnshātàishǒufēng,dàijun4(zhìdàixiàn,jīnběiwèixiàn西nán)rénqiāngǎnzǒutàishǒujiǎrùn,jun1xuānliúxiǎn。 liúxiǎnwéiyuánxiōngshǒulǐngliúrénzhī,shí(jīnshān西shuòxiàn)wéi,chùkuòzhǎn,广guǎngbīngqiáng,xióngběifāng。 dànjiǔ,liúxiǎnxiōngzhījiānxiànfēnzhēng。 liúxiǎndejuégěiběiwèixíngchénghěnwēixié,liúxiǎnnèidefēnzhēngyòugěiběiwèichūbīngliáng。 wèizhǎngshǐzhānggǔnzhǔzhāngliánhòuyàngòngtónggōngliúxiǎn,chèchǎnchúhòuhuàn。 wèiwángtuòguīcǎizhānggǔndejiàn,bìngpài使shǐchénāntóngshīhòuyàn。 liùyuè,róngchuíyángháizhōngshān。 yuè,liúwèichénxiànhòuyàn,bèiliúxiǎnsuǒqiǎngluě,róngchuí,qiǎntàiyuánwángróngkǎixiézhùzhàowángrónglínjìngōngliúxiǎn,liúxiǎnbài,cánchèhuí西shān。 wèiwángtuòguīrónglínhuìshīyòuliúxiǎn(jīnshān西shuòxiànnán),liúxiǎntáowǎng西yàn。 rónglínjìnshōuzhòng,huòniúyángqiānwànshù。 dànliúxiǎnsuīmiè,wèiguóshíquèzēngqiáng,tuòguījìnérxiàngfāngkuòzhāng,wéihòuyànmáixiàleyǐnhuàn。 

yuè,róngchuíliúxiǎnwéihuánwáng,zhòng,qiān8000rénzhìzhōngshān。 shíyuè,wáng、 zhāngshēndīnglíngshǒulǐngzháiliáokòuchāoqīng(jīnběijìng)、 píngyuán(jīnshāndōngjìng)。 

tàiyuánshísānnián(388nián)èryuè,zháiliáoqiǎnsuīqióngxiànghòuyànxièzuì,róngchuírènwéifǎncháng,zhǎnsuīqióng。 zháiliáosuíchēngwèitiānwáng,gǎiyuánjiànguāng,bìngzhìbǎiguān。 

sānyuè,róngchuítàiróngbǎoshàngshūshì,zhèngshìdōuràngchù,zǒnggāngér。 yuè,róngchuírénduànshìwéihuánghòu,tàiróngbǎolǐngdān。 zhuīshìqiánfēiduànshìwéichéngzhāohuánghòu。 

yuè,yànjun1jiāngjun1píngyòuzhāngwángróngzhòugòngtóngbīnggōngshēn,shēnbàizǒu。 jiǔyuè,zhāngzhōnggōng广guǎngpíng(jīnběidōngnán)、 wánggōnglíng(jīnshāndōnglíngnán),yàngāoyángwángrónglóngbīnggōngtǎo。 zhìshíèryuè,tàiyuánwángróngkǎi、 zhàowángrónglínrónglóngsānjun1huìshīkǒu(jīnběicāngzhōushì西nán),gōngzhāngshēn。 wángwéijiùyuányànjun1,zāoyànjun1fǎnbàiértáo。 róngkǎirónglínwéigōngzhāngshēn,rónglóngjiāngpíngyòubīngfènliǎngchéngzhuī,zhìtiānmíng,hòuyànjun1huòquánshèng,jiāngsuǒzhǎnshǒuxuánguàzhāngshēnzhènqián。 zhāngshēnjiànshì,suíjiǎoxiètóujiàng,wángguījiàng。 niányuè,qīngmínkǒngjīnzhǎnshēn,jiāngshǒusòngzhōngshān(jīnběidìngzhōu)。 

tàiyuánshínián(389nián)zhèngyuè,róngchuízhàoróngnóngwéishìzhōng、 xiàowèi。 gāoyángwángrónglóngwéidōuyōu、 píngèrzhōuzhūjun1shì、 zhēngběijiāngjun1、 yōuzhōu,jiànliútáilóngchéng,rónglóngliútáishàngshūshì。 yòujun1jiāngjun1píngyòuwéizhēngběizhǎngshǐ,sànchángshìfēngwéi,bìngjiānliútáishàngshū。 

<rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>燕</rb><rt>yàn</rt><rb>建</rb><rt>jiàn</rt><rb>立</rb><rt>lì</rt><rb>者</rb><rt>zhě</rt><rb>慕</rb><rt>mù</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>垂</rb><rt>chuí</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>平</rb><rt>píng</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt><rb>慕</rb><rt>mù</rt><rb>容</rb><rt>róng</rt><rb>垂</rb><rt>chuí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>死</rb><rt>sǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

tàiyuánshíliùnián(391nián)zhèngyuè,xiānbēilán、 rǎngànxiōngwéizhēngduóběntǒngzhìquánérshēngnèiluàn。 xiānbēilánshìdàiyīnshān(jīnnèiméngyīnshānshān)zhīběi。 dàiwángtuòshíjiānshí,háoqiúgànwéidōngrén,jiàshíjiānshìtuòshí,shēngshèguī(guójiànwèidetuòguī)。 hòushíjiānwéishùzhǎngsuǒshā,guózhōngluàn。 tuòguīwǎngjiùchùnán。 lìngjiùrǎngàn,tuòguī,gōngshāzhī。 tàiyuánshínián(386nián)zhèngyuè,tuòguīzàizhūrényōngdàixià,wèiniúchuān(jīnnèiméngláncháméngnèilín),zhòngjiàndàiguó,gǎiguóhàowéiwèi。 rǎngànxiōngzhēngduóduìběndetǒngzhìquán,xiàngbīngxiànggōng。 érhòuyànxiōngliúwèichényòuwèizhēngduóduìlándekòngzhìquán。 tàiyuánshínián(390nián),liúwèichénpàijun1gōnglán,tuòguīchūbīng退tuìzhī,qiānzhòngwèizhīdōngjìng,hòuyànlín。 róngchuíchéngduìruǎnyìngjiānshī,yòupànwèijiàngyàn,fēngwéiguīshànwáng。 rǎngànwénxùn,xiōngfēihuángténg,móugōngshāérdàizhī。 zhèngyuè,rǎngànbīngxiànggōng。 tuòguīqǐnghòuyàntǎozhī。 yuè,hòuyànzhènběijiāngjun1lánhànbīngrǎngànniúdōu(zàiniúchuān,fànghuìwèizhīdōu)。 liùyuè,róngchuíqiǎnzhàowángrónglínjun1,shēngqínchìchéng(jīnnèiméngtuōtuōxiàndōngnánhuáng西àn),jiàngzhòngshùwàn。 hòuyànzhǔróngchuímìngshìfàng,bìngháizhòngyuán,érrǎngànzhòngzhōngshān(jīnběidìngzhōu),wánquánkòngzhìlán,bìngyòngqiānzhìběiwèi。 

shíyuè,chēngwèitiānwángdezháiliáo,zháizhāowèi,gōngyànchéng(jīnběilínzhāng西nán),bàiróngnóng。 tàiyuánshínián(392nián)sānyuè,róngchuíshītǎozháizhāo。 liùyuè,jìnzhìyáng(jīnnánxùnxiàndōngběi),liǎngjun1duìzhì。 zháizhāolièyínghuángnánàn,zhūjiāngzháizhāobīngjīng,rènwéi,róngchuíxiàodào: jiānnéngwéi,jīnwéiděngshāzhī ( jìnshū· róngchuízǎi )。 róngchuíguāncházháijun1fángfànyán,suíyíngyáng西40chù,zhìzuòbǎizhīniúchuán,wěizuòyǐn。 zháizhāowénxùnbīngwǎng。 róngchuíànqiǎnjiāngyángjīn,nánànshèyíng。 zháizhāo,háigōngyànjun1yínglěi。 shítúnyáng西deyànjun1érzhì,jiázháizhāojun1,zhī。 zháizhāozhīshēntáobēnzhǎng(jīnshān西jìng),hòuwéi西yànsuǒshā。 

dāngshíhòuyàn西yànjiēwéixiānbēiróngsuǒjiàn,liǎngguójiēxìngqiányànxiàngbiāobǎng。 róngchuírènwéi西yànzhǔróngyǒngjǐnshìqiányànzōngshìdeshūshǔ,érshìqiányànzhǔróngwěidesūn,suízhàozhūjiāngshāngtǎo西yànzhī。 dànzhūjiāngdōurènwéi: yǒngwèiyǒuxìn,liánniánzhēngtǎo,shì,wèi。  róngchuíjiàoyǒudào,zhǔnbèifàng西yàn。 shífànyángwángróngshuō: yǒngguózhīzhī,yòujiànwèihào,huòmínshìtīng,hángxiānchúzhī,mínxīn。 shìsuī,yōng! róngchuíwénhòu,xiàodào: zhèngtóng。 lǎo,kòunángzhì,zhī,zhōngliúzéilèisūn ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 

tàiyuánshínián(393nián)shíyuè,róngchuí7wàn,fènliǎngjìngōng西yàn。 dānyángwángróngzànděnggōng西yànjìnyáng(jīnshān西tàiyuán西nán)
zhēngdōngjiāngjun1píngguīgōng西yànshātíng(jīnběilínzhāng西nán)。 shíèryuè,róngchuíjun1zhì(jīnběilínzhāng西nán)。 

róngchuíshìzěnmede

tàiyuánshíjiǔnián(394nián)èryuè,róngchuízēngdiào、 、 qīng、 yǎnzhōubīngfènsānjìngōng,jun1chūshātíng西yànzuòzhàn。 西yànzhǔróngyǒngbīng5wànhòuyànjun1,jiāngliángcǎotái(jīnshān西chéng西nán)。 西yàntáishǒuwèi,róngyǒngjiànróngchuíjun1zhùzhā西nánduōyuèwèiyǒuhángdòng,suí怀huáihòuyànjun1jiāngcóngdàojìngōng,便biànzhàojun1duìzhùtúnzhǐguān(jīnnányuán西běi),èshǒutàihángkǒu,wéiliútáijun1。 西yàntáishǒuwèi,róngchuíchéngjun1chūkǒu,jìntiānjǐngguān(zàijīnshān西jìnchéngxiànnántàihángshānshàng)
yuèjìnzhìtái,lián西yànjun1,zhǎnyòujiāngjun1,qínzhèndōngjiāngjun1wángduō,bìngbāowéitái。 róngyǒngqīnzhùtàihángjun15wànhuíshī,róngchuípàixiāojiāngjun1róngguózàijiànxiàmáibīngqiānrén,zhíliǎngjun1jiāozhànshí,róngchuíjiǎzhuāngbài退tuì,róngyǒngzhuīshù,zhōngmái。 hòuyànjun1cóngmiànjìngōng,西yàn5wànyuánjun1,zhǎn8000rén,róngyǒngbàihuízhǎng(jīnshān西zhǎng西nán)。 jìnyángshǒujiāngwénbīngbài,chéngtáozǒu,hòuyànjun1qīngjìnyáng。 liùyuè,hòuyànjun1bāowéizhǎng。 yuè,西yàntàiwèidòuguījiāngqínděngrénkāichéngméntóujiàng,hòuyànjun1zhǎng,shāróngyǒnggōngqīngjiāngdiāoyún、 dòuguīděng30duōrén,西yànsuǒtǒngxiá8jun47wànliàngwéihòuyànsuǒyǒu。 西yànmièwáng。 

shíyuè,hòuyànzhǔróngchuígōngmiè西yànhòu,yòumìnglìngliáo西wángróngnóngjun1gōngdōngjìndeqīng、 yǎnděng。 róngnónggōnglǐnqiū(jīnshāndōngyùnchéng西běi),ānnánjiāngjun1yǐnguógōngyángchéng(jīnshāndōngchípíngxiànnán)。 dōngjìndōngpíngtàishǒuwéijiǎnbīngbàibèishā。 gāopíng(jīnshāndōngzōupíng西nán)、 tàishān(jīnshāndōngtàiānshì)、 lángxié(jīnshāndōnglínběi)zhūjun4shǒujiēchéngtáozǒu。 róngnóngjìnjun1línhǎi,zàishèzhìshǒulìng。 shíyuè,róngnóngyòuzàilóngshuǐbàilóngxiāngjiāngjun1hún。 jìnlín(jīnshāndōngshì)。 shíèryuè,róngchuízhàoháiróngnóngděng。 zhàn,hòuyànběnshàngzhànlǐngleyuánqiányànsuǒyǒudeguāndōngzhī,nánzhìlángxié,dōngdàohǎi,西dào、 fén,běijiēyàn、 dài,zhì。 hòuyànsuīdàoledǐngfēngshí,dànběifāngdewèiguóquèqiāoránqiánglái。 xiānbēiróngtuòshìwéihūnyīn,róngchuíchūzhīchítuòguīzhēnglán,tǒngnèi,guójiànwèi,zuòwéikòngèsāiběizhūdeshǔzhīguó。 hòuběiwèishìjiànxiónghòu,móu。 wèiwángtuòguīzǎoyǒuyànzhīzhì,zǎozàitàiyuánshísānnián(388nián)yuè,便biànqiǎnjiǔyuángōngtuòzhìzhōngshān。 róngchuízhìwèntuò: wèiwánglái? tuòshuō: xiānwángyànbìngshìjìnshì,shìwéixiōng,chénjīnfèng使shǐ,wèishī。  róngchuíshuō: jīnwēijiāhǎi,wéi! tuòyuē: yànruòxiū,bīngwēiqiáng,nǎijiāngshuàizhīshì,fēi使shǐchénsuǒzhī。  tuòhuí,duìtuòguīshuō: yànzhǔshuāilǎo,tàiànruò,fànyángwángcái
fēishǎozhǔchén。 yànzhǔméi,nèinánzuò,míngnǎi,jīnwèi ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 tàiyuánshíliùnián(391nián)liùyuè,rónglínjun1bài,huízhōngshānhòu,便biànduìróngchuíshuō: chénguāntuòguīdòng,zhōngwéiguóhuàn,ruòshèzhīháicháo,使shǐjiānguóshì ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 dànróngchuíduìběiwèiréngwèiyǒujǐng。 

wèiwángtuòguīchéngfànchénhòuyàndesāiwàizhū,shuāngfāngshǐxiàngfǎn。 hòuyànzhēngběiwèi,suíjiànxìngshíniányuè,mìngtàiróngbǎo、 liáo西wángróngnóng、 zhàowángrónglínděnglǐngbīng8wàn,yuǎnzhēngtuòwèi,lìngqiǎnfànyángwángróng、 chénliúwángróngshào1.8wànwéihòuyuán。 

běiwèizhǎngshǐzhānggǔntīngshuōyànjun1jiāngzhì,xiànwèiwángtuòguī: yànniǔhuátái、 zhǎngzhījié,jiéguózhīlái。 yǒuqīngzhīxīn。 léixíngjiāozhī,nǎi ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 tuòguīcóng,20wànjun1,luòchùchǎn,西guòhuángqiānhòuyànjun1fēngmáng。 

yuè,hòuyànjun1zhìwèiyuán(jīnhào西běi),jiàngwèibié3wànjiā,luěliángshíbǎiwàn,fàngzhìhēichéng(jīnhào西běi)。 yànjun1jìnzhìshuǐ(huáng)biān,gǎnzàochuánzhī,zhǔnbèinánshuǐwèijun1zhǔjuézhàn。 wèiwángpàiyòuqiānxiànghòuqínjiùyuán。 yuè,wèijun1jiéshuǐnán
jiǔyuè,tuòguīzàinánànzhùtái耀yào,jīngxiàngliánqiān。 

hòuyàntàiróngbǎopáilièjun1duìběiànzhǔnbèijìngōngwèijun1,bàofēng,shùshísōuchuánpiāozhìnánàn。 wèijun1huòyànjun1300rén,quángěiqiǎnhái,fènhuàjiěyànjun1。 tóngshí,wèipàibīngjiéhuòláiwǎngyuánzhìyàndōuzhōngshān(jīnběidìngzhōushì)deyànguóxìn使shǐ,zhīróngchuíshēngbìngdexiāo,lìngsuǒyàn使shǐxiàngyànjun1jiǎchuánróngchuí,使shǐróngbǎoděngjīngkǒng,jun1xīndòngdàng,gǎnnánwèijun1zuòzhàn。 shí,wèiwángmìngchénliúgōngtuòqián5wànbīngzhùzhādōng,duànhòuyànjun1zuǒ
dōngpínggōngtuòbīng10wàntúnběi(jiēzàijīntàodài,wèihuáng)duànhòuyànjun1hòuluèyánggōngtuòzūnbīng7wànjiéduànhòuyànjun1nánguīzhī。 hòuqínzhǔyáoxìngqiǎnyángsōngyuánwèi,wèijun1shìshèng。 

yàn、 wèiliǎngjun1xiàngchíshùshítiān。 rónglínjiāngsōngděngwéiróngchuízhēn,yīnmóufèngrónglínwéiyànzhǔ,shìxièbèishā。 róngbǎo、 rónglínděngnèixiàng怀huái,hòuyànjun1xīnluàn。 yànjun1yuèchūbīngzhìshíyuè,wèinéngwèijun1juézhàn,shīlǎobīng,shìluò。 róngbǎosuíshíyuèèrshífénchuánchèhuí。 shíyuèchūsān,bàofēngzhòulěng,shuǐjiébīng,wèiwángjun1bīngguò,liúxiàzhòng,jīngxuǎn2wànbīng,yànjun1。 hòuyànjun1hángzhìcānbēi,fēngzhòu,chénāihēitiān,jun1hòuérlái,lóngzhàoshàngkōng。 shāménzhītánměngxiàngróngbǎojiàn: fēngbàoxùn,wèibīngjiāngzhìzhīhòu,qiǎnbīngzhī 。 róngbǎorènwéiwèijun1yuǎn,xiàoér。 tánměngduōjiàn,rónglín,shuō: 殿diànxiàshén,shīzhīshèng,hénghángshā,suǒgǎnyuǎnlái!értánměngwàngyánjīngzhòng,dāngzhǎnxùn ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )!róngquànróngbǎotīngcóngzhītánměngzhīyán。 róngbǎosuípàirónglínbīng3wàn殿diànhòuyǎn,bèifēicháng。 rónglínxìnzhītánměngzhīyán,zòngyóuliè,jiājièbèi。 wèijun1zhòujiānchéng,shíyuèchūjiǔhuánghūncānbēi西。 shí,yànjun1zàibēidōng,ānyíngpányángshānnán。 wèiwángliánshǔ,lìngshìkǒuxiánméi,shùkǒu,ànzhōngqiánjìn。 shíqīngchén,wèijun1dēngshān,xiàlínyànyíng。 yànjun1zhèngzhǔnbèidōngguī,jiànwèijun1,dùnshíjīngluàn。 wèiwángzòngbīngzhī,yànjun1zhēngxiàngshèshuǐtáomìng,rénxiàngjiàn,zhěshùwàn。 tuòzūnjun1zàiyànjun1qiánjié,yànjun1xiètóujiàngzhěwànrén,jǐnróngbǎoděngshùqiāntáozǒu。 wèijun1jiǎohuòbīngjiǎliánghuòshù,chúxuǎnyòngyànchényǒucáiyòngzhěwài,quánkēngshā。 

yànjun1zhàndeshībài,cónggǎibiànleliǎngguóliàngduì,hòuyànjiànshuāiluò,běiwèishìjìnzhōngyuán。 

róngbǎochǐcānbēizhībài,qǐngqiúzàiwèi。 róngduìróngchuíshuō: cānzhījié,yǒuqīngtàizhīxīn,xiàshénluèzhī,rán,jiāngwéihòuhuàn ( zhìtōngjiàn· juànbǎi )。 róngchuínǎishǔbīngzhǔnbèigōngwèi。 

tàiyuánèrshínián(396nián)èryuè,píngguīyīnhòuyànjun1cānbēibài,suílíng(zhìjīnběiānpíngxiàn)、 (zhìjīnběi)、 zhǎng(zhìjīnběixiàn)sānjun4bīngzàikǒu(jīnběiráoyáng)fǎnpànhòuyàn。 píngguītīngzhízhōushǐpíngquànjiàn。 píngguīhǎiyánglìngpínghànzàiliáo西bīngxiǎngyīngpànyàn。 róngchuíqiǎnzhèndōngjiāngjun1sōngtǎopíngguī,sōngbài。 róngchuíqīnjun1gōngpíngguī,zhìkǒu,píngguīdiūzhòng,qīnshǔděngshùshíréntáozǒu,róngchuíbīnghái。 pínghànzàiliáo西bīnghòu,jun1bēnlóngchéng(jīnliáoníngcháoyáng)。 qīnggōngrónghuìqiǎndōngyánggōngrónggēnděnggōngpínghàn,zhī,pínghàntáozǒu。 yuè,píngguīběiwéiróngjìnsuǒshā。 

sānyuè,róngchuíliúfànyángwángróngzhènshǒuzhōngshān(jīnběidìngzhōu),qīnjun1chū,yuèguòqīnglǐng(jīnběixiàn西nán),jīngtiānmén,záoshānkāidào,chūběiwèi,zhízhǐyúnzhōng(jīnnèiméngtuōtuō)。 běiwèizhènliúgōngtuòqiánluò3wànjiāzhènshǒupíngchéng(jīnshān西tóngdōngběi)。 róngchuíjun1zhìlièlǐng(zàijīnshān西dàixiàndōngběixiàshān),pàiliáo西wángróngnóng、 gāoyángwángrónglóngwéiqiánfēngpíngchéng。 tuòqiánbèi,yànjun1gōngdàopíngchéngcáixiàn,jun1chūzhàn,bīngbàibèishā。 yànjun1gōngzhànpíngchéng,shōubiānluò。 běiwèizhūtīngshuōtuòqiánzhàn,怀huáièrxīn,tuòguīzhīsuǒcóng。 zhèshíróngchuíjīngguòcānbēi,jiànháishān,wéiwángjiāngshìshè,hòuyànjun1shēngzhèndòngshān。 róngchuícánfènxuè,bìng,zhùzàipíngchéng,jiǔbìngzhòng,suíháishī,róngchuíshēngdezuìhòuzhēngzhànsuígàojiéshù。 zhàn,yànjun1chūzhànhuòshèng,dànshìchūwài,wèiwèinéngchénggōng,róngchuízàiyǒusānniányáng寿shòu,shèngwèizhī。 

róngchuízàipíngchéngzhùshí,bìngzhòng,便biànzhùyànchāngchéngérhái。 yuèguǐwèi(gōngyuán396nián6yuè2),shàngyángshì,shíniánshísuì,zàiwèishísānnián。 línzhōng,róngchuíxiàlìng: fāngjīnhuònánshàngyīn,sàngcóngjiǎn,cháozhōngbìn,shìchéng,sānzhīhòu,shìcóngzhèng。 qiángkòu,sàng,zhìjīngránhòuāiháng ( jìnshū· róngchuízǎi )。 róngwèihòu,shìróngchuíwéichénghuáng,miàohàoshì。 

róngchuíhòu,hòuyànzàiběiwèixiàng。 cóngtàiyuánèrshínián(396nián)yuèzhìlóngānèrnián(398nián)zhèngyuè,běiwèidiàojun1,zhíhòuyànguódōu,zhǎnkāizhànluèjuézhàn。 zhōngchèbàileqiángdehòuyàn,使shǐběiwèichéngwéiběifāngzuìqiángguó。 sānnián(407nián),hòuyànzhōngwéiběiwèisuǒmiè。 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng。 

 • 沈浪的儿子是谁?沈浪的儿子阿飞个人简介

  阿飞,江湖号称「飞??汀?,被后世誉为天下第一快剑,古龙武侠小说《多情??臀耷榻!分鹘?,快剑凌厉绝伦,「小李探花」李寻欢的知己,爱慕林仙儿。人物经历快剑少年大雪之中,阿飞路遇「小李探花」李寻欢、「铁甲金详情>>

  2017-11-06 14:44:11
 • 洗澡对于古人来说也是大事 古人洗澡还有许多规定

  讲究卫生,每天必须一洗澡。每天洗热水澡是一天最舒服的时候,特别浴缸泡个热水澡,感觉就可以升仙了。不过在古代泡个澡是个麻烦的事,而且古代洗澡还有许多规定,不是随随便便就洗澡,更不是用水简单地冲洗一下详情>>

  2017-11-06 13:46:31
 • 难道古代火折子一直没灭?火折子的原理是什么?

  古代夜晚里是没有路灯,在马路留宿或者森林探险的人,都要靠这个点火神器,那就是——火折子。这是一个神器的东西,因为把火折子拿出来,吹几下就可以看到燃烧的火焰,可以当做打火机点火。详情>>

  2017-11-06 13:46:06
 • 神雕侠侣陆展元怎么死的?是李莫愁杀死陆展元吗

  神雕侠侣原著中陆展元是怎么死的陆展元是金庸武侠小说《神雕侠侣》中的人物,先与李莫愁纠缠,答应娶李莫愁的,但最后失信于人,娶了何沅君,惹得李莫愁由爱生恨。那么神雕侠侣原著中陆展元是怎么死的陆展元是金庸武详情>>

  2017-11-06 12:20:10
 • 神雕侠侣中孙婆婆这一人物有什么作用?

  孙婆婆是金庸小说《神雕侠侣》中的人物。详细来历不明,一直服侍林朝英的弟子(也就是林朝英的丫鬟,小龙女和李莫愁的师傅)直到死后和小龙女相依为命。孙婆婆收留杨过,并在死前,把杨过托付给小龙女照顾,让小龙女详情>>

  2017-11-06 12:20:07
 • 金庸小说一流拳法杀伤力排名

  |冷兵器|侠文化|人文|纵览中华上下五千年,探索中华冷兵器之谜,回归古代冷兵器时代,解密流传百世的名刀名剑,第一冷兵器自媒体先从金庸小说中的第一套怪拳——百花错拳说起。这套拳路详情>>

  2017-11-06 12:20:04
 • 古代生孩子为什么坐着生最好?原来是因为竖式分娩

  女人与男人最大的不同在于:女人要十月怀胎,一朝分娩。生产是道鬼门关,不知道有多少人死在这道鬼门关上,特别是古代的死亡率大于一半。为了能够使得孕妇平安产子,传宗接代,延续人类发展,古代的医生和接生婆详情>>

  2017-11-06 11:43:22
 • 考古系学生如何通过摸骨辨别男女?女生也得学!

  喜欢历史或者是考古的朋友们,经?;嵩诘缡由献⒁獾?,考古专家们又在某某地发掘了一座古墓,古墓的棺椁里面只剩下一堆白骨,又或者是在某某地方发现了一块骨头,经过鉴定,墓的主人是王爷、帝王又或者是什么贵妃。那详情>>

  2017-11-06 11:43:01
 • 苏东坡是陶渊明“死忠粉” 曾作无数篇模仿作品

  南朝诗人大多穿着华贵的衣服,游走在园林亭台,在胭脂气味里,听着琴瑟悠扬、笙箫吹断。但有一个诗人,穿着粗服布鞋,漫步在田野垄埂,在菊花清香里,看着炊烟升起、麦浪千重。最大的乐趣是喝酒详情>>

  2017-11-06 09:51:04

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

 • 稳中有进 稳中向好——国家统计局新闻发言人毛盛勇解读经济运行态势 2019-05-15
 • 从献血条件,看看你的身体是否达标 2019-05-15
 • 山东2018年最低工资标准提高5.5% 2019-04-03
 • 她21岁守寡,当情妇后改嫁富豪,如今老公疑似出轨 2019-04-03
 • 中国保险业新媒体5月排行榜 2019-03-28
 • 总而言之,要把足球运动从一种生存方式转变成高级需求!才能把投身足球运动的人从追逐金钱的庸俗之路引导到追求光荣与梦想的正途上! 2019-03-28
 • 浪潮孙丕恕从信息时代到智能时代 人工智能价值将爆发式释放 2019-03-27
 • 敬一丹张羽劳春燕 《焦点访谈》历任主持幕后故事 2019-03-27
 • 【理上网来·喜迎十九大】这五年,全面从严治党交出靓丽“赶考”答卷 2019-03-02
 • 西宁市城西区政企联合招商中心暨绿地分中心揭牌成立 ——凤凰网房产北京 2019-03-02
 • 怕公交站广告牌漏电?别慌!海口雨天广告牌全断电! 2019-02-11
 • 病人就医不便 护士上门服务 2019-02-11
 • 问题是现在人民是受这个社会的迫害者,没理由参与在其中。 2019-01-14
 • “屎尿罐”炸日军工兵 地雷埋进鬼子据点 2019-01-12
 • 档案君耳熟能详的旋律,鲜为人知的故事 2019-01-12
 • 57| 716| 333| 660| 265| 877| 573| 308| 48| 198|